Școala Doctorală Interdisciplinară

În UNITBV, programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară prin Şcoala Doctorală Interdisciplinară (SDI), care este condusă de Consiliul Școlii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI).

Misiunea SDI este de a dezvolta activități de educație la nivel de doctorat, precum și activităţi de cercetare în domeniile de competență identificate prin domeniile de doctorat acreditate. Viziunea ce conduce activitatea SDI către formularea şi îndeplinirea misiunii prezentate se întemeiază pe următorii piloni:

 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice din SDI este în relaţie cu tendinţele de dezvoltare la nivel calitativ superior a activităţii de cercetare, cu cerinţele societăţii în general şi cu cele ale comunităţii locale - Regiunea 7 Centru, în special;
 • dezvoltarea cercetării interdisciplinare în corelație cu structura comprehensivă a universității, asigurând valorificarea capacității de cercetare în domeniile de competență identificate, precum și în domenii interdisciplinare;
 • dezvoltarea de noi direcții de cercetare în SDI, cu impact științific, economic şi socio-cultural, contribuind la soluționarea problemelor actuale ale societății, dar și la dezvoltarea unor cercetări cu impact pe termen lung asupra acesteia.

Strategia şi obiectivele SDI sunt legate de dezvoltarea de cercetări cu vizibilitate la nivel național și internațional, în contextul integrării României în structurile europene. Acestea pot fi formulate sintetic, astfel:

 • dezvoltarea de activităţi de cercetare - dezvoltare - inovare în domenii interdisciplinare;
 • diseminarea rezultatelor studiilor, invențiilor și inovațiilor către societate;
 • dezvoltarea de parteneriate care să asigure o colaborare cu instituții publice și private de cercetare;
 • concentrarea cadrele didactice cu preocupări ştiinţifice în direcţii de cercetare orientate către nevoile actuale ale societății româneşti;
 • folosirea bazei materiale a Institutului de Cercetare Dezvoltare al UNITBV şi eficientizarea formativ - creativă a educației și cercetării la nivelul ciclului de doctorat;
 • perfecţionarea cadrelor didactice prin strategii de documentare şi schimburi de experienţă în instituții similare din ţară şi străinătate;
 • dezvoltarea de programe de cercetare şi cooperare cu alte instituţii;
 • selecţia doctoranzilor și post-doctoranzilor pe criterii valorice, bazate pe competenţe cognitive ale candidaţilor înscrişi la examenul de admitere;
 • dezvoltarea capacităţilor intelectuale, de autoevaluare, a abilităţilor de cercetare şi stimularea participării doctoranzilor la manifestări specifice naţionale şi internaţionale.
 • aprobarea planurilor individuale de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi;
 • aprobarea comisiilor de îndrumare;
 • propunerea către CSUD-UNITBV a acceptării de noi membri conducători de doctorat;
 • stabilirea de reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al SDI;
 • aprobarea înmatriculării și exmatriculării studenților-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai SDI;
 • elaborarea de proceduri de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand și proceduri de mediere a conflictelor;
 • stabilirea condițiilor în care programul de doctorat poate fi întrerupt/prelungit;
 • modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului;
 • avizarea statului de funcții al personalului didactic, profesori invitați și personal de cercetare afiliat SDI;
 • stabilirea obligațiilor de frecvență ale studenților-doctoranzi în acord cu legislația în vigoare;
 • alte atribuții specifice.
 • Prof. dr. Mona Brigitte ARHIRE - director SDI (Filologie)
 • Prof. dr. ing. Vasile CÂMPU (Silvicultură)
 • Prof. dr. ing. Petru COTFAS (Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale)
 • Prof. dr. ing. Cristin Olimpiu MORARIU (Inginerie industrială)
 • Prof. dr. ing. Angela REPANOVICI (Inginerie și management)
 • Prof. dr. ing. Călin ROȘCA (Inginerie mecanică)
 • Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN (Ingineria materialelor)
 • Prof. dr. Cristinel CONSTANTIN (Marketing)
 • Prof. dr.  Petru IFTENI (Medicină)
 • Drd. Antonela Cristina PETRAȘCU (LUNGU) (Inginerie forestieră)
 • Drd. Minhea-Ioan-Cezar CIOCÎRLAN (Silvicultură)
 • Drd. Oana-Andreea RUȘANU (Inginerie mecanică)
 • Drd. Natalia CIOBANU (VASILACHI) (Medicină)
 • Sergiu ROŞIANU (Schaeffler Romania)
 • Alexandru ȚAPU (Vitesco Technologies)
 • Lia BESCHI (Siemens SRL)
 • Horia BOZGAN (Banca Transilvania)

Contact

Clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, cam. 206-208, Brașov 500036, România
Tel: 0787861562
E-mail: secretariat-sdi@unitbv.ro