Burse

I. Burse pentru stagii de cercetare în străinătate

În Universitatea Transilvania din Braşov, bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi români și străini înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă).

Având ca bază strategia UNITBV de intensificare a cooperării internaționale în domeniul cercetării științifice, stagiile de studii doctorale vizează stimularea mobilității internaționale a studenților-doctoranzi cu frecvență pentru efectuarea de studii teoretice şi experimentale în concordanță cu tema programului de doctorat şi facilitarea integrării în cadrul echipelor internaționale de cercetare.

Durata mobilității externe este de minimum 1 săptămână și maximum 3 luni / ciclu doctoral. Studenții-doctoranzi din anul 1 vor efectua mobilitatea doar pe durata semestrului II al anului universitar, în timp ce doctoranzii din anul III (respectiv anul IV la domeniul Medicină) trebuie să finalizeze mobilitatea până la data de 30 septembrie a anului universitar în curs.

Cuantumul burselor este de stabilit în funcție de distanța până la locul de desfăşurare a mobilității, astfel:
▪ 300 lei x nr. zile + 1200 lei, pentru distanța între 100-499 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 1700 lei, pentru distanța între 500-1999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 2200 lei, pentru distanța între 2000-2999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 2700 lei, pentru distanța între 3000-3999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 4500 lei, pentru distanța între 4000-7999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 8000 lei, pentru distanța peste 8000 km.
 

Sunt eligilibi să aplice pentru obținerea bursei studenții-doctoranzi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență; se află în perioada normală de stagiu a programului de doctorat, în anii 1-3, respectiv anii 1-4 pentru studenții-doctoranzi de la domeniul Medicină.

Evaluarea solicitărilor va viza relevanța activităților propuse pentru mobilitatea internațională în vederea atingerii scopului bursei (50%) şi activitatea de cercetare științifică a candidatului în corelație cu tema programului de doctorat (50%).

Dosarul de candidatură (în romînă sau engleză) pentru obținerea bursei, se va depune la SDI și va conține: 

  • cerere pentru înscriere la competiția de obținere a bursei;
  • curriculum vitae; 
  • lista lucrărilor publicate în corelație cu tema programului de doctorat;
  • descrierea activităților propuse în cadrul stagiului de pregătire (maximum 1 pagină A4); 
  • dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă (universitatea gazdă poate să fie și o universitate din țara de proveniență, în cazul doctoranzilor străini);
  • acordul scris al conducătorului de doctorat.

La întoarcerea din mobilitate, studentul-doctorand trebuie să prezinte un document din partea instituției gazdă prin care se certifică efectuarea stagiului (inclusiv perioada de derulare).

Consultă AICI instrucțiunea privind acordarea burselor pentru stagii de cercetare în străinătate. 

II. Burse de studiu destinate studenților-doctoranzi (2018 & 2019)

Bursele se acordă pe bază de competiție, fiind alocată câte o bursă pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul IOSUD-UTBv. Sunt eligibili să participe la competiție studenții-doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2018-2019, indiferent de forma de învățământ și regimul de finanțare, care au obținut media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8.50 (media aritmetică între media anilor de studii de licență și media examenului de licență). Studenții-doctoranzi care beneficiază de bursă de la bugetul de stat vor continua să primească în paralel această bursă la valoarea integrală, pe perioada și în condițiile în care este îndreptățit să o primească.
Bursa UTBv, în cuantum lunar de 2000 lei, se acordă începând cu data la care s-a făcut înmatricularea, până la finalizarea stagiului normal de doctorat (3 ani, respectiv 4 ani la domeniul Medicină). Consultă instrucțiunile privind acordarea bursei de studiu pentru studenții-doctoranzi

În anul universitar 2021-2022 nu se organizează competiție pentru acordarea de burse din venituri proprii.