Susținere teză

 

I. Dispoziții generale

1. Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material preluat.

2. Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate în teză.

3. Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de doctorat de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

II. Etape și termene legale în vederea susținerii publice a tezei de doctorat

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat trebuie parcurse următoarele etape:

A. Etape premergătoare demarării oficiale a procedurii de finalizare / depunerii tezei la SDI

1.Pentru ca tezele de doctorat să poată intra în procedura de susținere publică, definită conform prevederilor legale în vigoare, este necesară analiza (prezentarea) preliminară a acestora în cadrul unui colectiv format din conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare și alți specialiști în domeniu din facultate/departament/centru de cercetare.
Observațiile și propunerile asupra structurii - conținutului lucrării vor fi menționate într-un raport de analiză preliminară, arhivat de conducătorul de doctorat în dosarul doctorandului, iar modificările/completările necesare se vor insera în teza de doctorat anterior demarării procedurilor de analiză a similitudinilor, respectiv evaluării tezei de către comisia de îndrumare.

2. Realizarea analizei de similitudini (pentru teza ce include modificările/completările impuse în urma analizei preliminare) de către studentul-doctorand, utilizând softul Turnitin, disponibil prin platforma e-learning a UTBv (https://elearning.unitbv.ro).

În urma acestei analize, se vor descărca și salva următoarele documente generate de sistemul Turnitin:
 - dovada de încărcare/verificare a tezei de doctorat (Receipt_ Nume doctorant, în format pdf);
 - raportul complet (Raport complet Turnitin_Nume doctorand, în format pdf - se descarcă din modul current view - feed-back studio, cu următoarele setări: excludere bibliografie, excludere citări, excludere fragmente similare sub 6 cuvinte);
 - raport sumar similitudine (Raport sumar Turnitin_Nume doctorand, în format pdf - se generează din raportul complet, din care se rețin primele 2 pagini, pentru identificarea documentului, și ultimele pagini, începând cu rezultatele în feed-back studio privind indicii de similitudine în procente - valori globale și repartizare pe categorii de surse, precum și lista surselor identificate cu procente individuale).

3. Analiza raportului de similitudine de către conducătorul de doctorat, care va întocmi o rezoluție (Anexa 1a) privind originalitatea lucrării, respectiv admiterea lucrării în vederea presusținerii. Procedura va continua cu etapele oficiale derulate prin SDI numai pentru tezele pentru care se obține rezoluția pozitivă a conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării și aceasta este admisă pentru presusținere în fața comisiei de îndrumare.

Raportul (rapoartele) de similitudini și rezoluția conducătorului de doctorat se includ în Dosarul de doctorat (ce se încarcă în format electronic pe platforma REI).

B. Etape oficiale ale procedurii de finalizare a tezei derulate prin SDI

1. Depunerea de către studentul-doctorand la Secretariatul SDI a tezei de doctorat în format electronic și a cererii de demarare a procedurii de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare (Anexa 2a) - înainte cu minimum 5 zile lucrătoare de data estimată a presusținerii în comisia de îndrumare. Solicitarea va fi obligatoriu însoțită de:
- lista publicațiilor elaborate;
- dovada de încărcare/verificare a tezei în sistemul Turnitin (format tipărit asumat prin semnătură și respectiv format electronic - pdf),
- raportul complet Turnitin (pdf), raportul sumar Turnitin (format tipărit asumat prin semnătură și respectiv format electronic - pdf),
- rezoluția conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării.

SDI emite un document justificativ, înregistrat în registrul de evidență SDI (număr/dată înregistrare), prin care confirmă predarea tezei în format electronic și a documentelor însoțitoare (Anexa 2b).

2. Verificarea și certificarea de către secretariatul SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligațiilor din programul de pregătire și contractul de studii doctorale, precum și a existenței documentelor justificative pentru eventualele modificări ale titlului tezei de doctorat; titlul tezei ce se va presusține în comisia de îndrumare este titlul final ce NU se mai poate modifica; acesta trebuie să coincidă cu titlul tezei pentru care s-a realizat analiza de similitudini, respectiv s-a eliberat rezoluția pozitivă a conducătorului de doctorat privind originalitatea lucrării.

3. Realizarea unei analize de similitudini de control de către SDI în condiții similare celor precizate pentru analiza de similitudini realizată de studentul-doctorand (II.A.2)

4. Eliberarea de către SDI a avizului de presusținere a tezei în comisia de îndrumare (pentru tezele admise în etapa II.A.3, II.B.3, cu condiția avizului secretariatului SDI privind îndeplinirea în totalitate a programului de pregătire și cerințelor privind documentarea modificării titlului tezei (II.B.2);  orice modificare pe parcursul studiilor doctorale a titlului tezei se face pe bază de cerere justificată a studentului-doctorand, avizată de către conducătorul de doctorat și aprobată de C-SDI; justificarea se face printr-un referat al conducătorului de doctorat.

Notă*: În cazul în care la depunerea tezei de doctorat în vederea declanșării procedurii de susținere publică nu sunt îndeplinite condițiile din contractul de studii doctorale privitoare la numărul minim de articole ce trebuie publicate în domeniul tezei de doctorat, pe parcursul stagiului de doctorat, se vor parcurge de către SDI etapele II.B.2 și II.B.3, dar eliberarea avizului de presusținere a tezei în comisia de îndrumare se va face doar după îndeplinirea cerințelor contractuale (se iau în considerare inclusiv articolele acceptate în vederea publicării, pentru care se prezintă acceptul de publicare din partea editurii/organizatorilor).

5. Presusținerea tezei în comisia de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi publică (cu invitarea/participarea cadrelor didactice/specialiștilor din facultate/departament/centrul de cercetare, după caz), conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și organizării susținerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și Acordul membrilor comisiei de îndrumare, care se consemnează în procesul verbal al sedinţei de presusţinere (Anexa 3), înregistrat la facultate/departament, se depun la SDI și se vor include în Dosarul de doctorat. Durata maximă de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 zile.

6. Depunerea la SDI, de către conducătorul de doctorat, înainte cu circa 45 de zile de susținerea publică, a propunerii privind componența comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (Anexa 7), însoțită de următoarele documente necesare pentru emiterea Ordinului Rectorului privind numirea comisiei de doctorat:

 • procesul verbal al sedinței de presusținere în comisia de îndrumare (care include acordul membrilor comisiei de îndrumare și semnăturile în original), înregistrat la facultatea / departamentul unde a avut loc presusținerea;
 • referatul conducătorului de doctorat de analiză și acceptare a tezei;
 • declarația de autenticitate semnată de studentul-doctorand și conducătorul de doctorat (Anexa 4);
 • curriculum vitae (fără date cu caracter personal) al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat (cu semnătura în original- pentru dosarul de doctorat transmis către MEN); pentru postarea pe site se vor preda (în format electronic, pdf) CV-uri fără semnătură, în forma agreată de titulari pentru acest scop.

Notă**: Comisia de doctorat este alcătuită, de regulă, din 5 membri: președintele, ca reprezentant al IOSUD-UTBv, conducătorul de doctorat și 3 referenți oficiali, din țară sau din străinătate, dintre care cel puțin 2 își desfășoară activitatea în afara IOSUD-UTBv. Referenții oficiali sunt specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, cunoscători ai limbii în care este redactată teza de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor și au cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II, ori au calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate. Suplimentarea cu 1-2 membri a comisiei de doctorat poate fi solicitată argumentat de conducătorul de doctorat (ex. Doctorat în cotutelă).
În cazul în care teza este redactată în limba română și se consideră oportună includerea în comisia de doctorat a unui (unor) specialist (specialiști) din străinătate (necunoscători ai limbii române) se impune traducerea integrală a tezei într-o limbă de circulație internațională accesibilă specialiștilor vizați, astfel încât aceștia să poată analiza teza de doctorat.

7. Depunerea oficială a tezei de doctorat la secretariatul SDI, cu minimum 30 de zile înainte de data estimată a susținerii publice, ce implică predarea următoarelor documente:

  • A. în format tipărit
   • • teza de doctorat (inclusiv anexele - dacă este cazul), redactată conform modelului (Anexa 5) și Ghidului de redactare teze ( Anexa 5a); declarația de autenticitate se anexează în teză, semnată în original, la sfârşitul acesteia; teza va fi exemplar tipărit complet (conținând incusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original, legată la sfîrșitul acesteia ca parte integrantă a tezei), legat compact cu coperta tare (hardcover) - 1 exemplar;
   • • rezumatul tezei de doctorat***, redactat conform modelului (Anexa 6) - 1 exemplar;
   • • rezoluția conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudini - 1 exemplar;
   • • curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat pe fiecare pagină - 1 exemplar;
   • • lista publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale, în legătura cu teza (publicate sau acceptate pentru publicare), semnată de doctorand – 1 exemplar;
   • • dovada depunerii tezei de doctorat la Biblioteca UTBv (Pentru eliberarea acestei dovezi la Bibliotecă se va preda 1 exemplar tipărit al tezei, legat compact cu copertă tare (hardcover) în formă definitivă. Teza va conține anexele (dacă este cazul) + declarația de autenticitate completată, semnată în original și anexată la sfîrșitul acesteia, ca parte integrantă a tezei. Teza depusă la bibliotecă va fi însoțită de CD-ul aferent (conținând în format digital PDF securizat la printare și copiere textul integral al tezei cu anexe și declarația de autenticitate– scanare document cu semnături în original).

Notă***: Pentru tezele de doctorat redactate într-o limbă de circulație internațională rezzumatul tezei de doctorat se va redacta și în limba română.:

 • B. în format digital (2 CD/DVD-uri)
  • • teza de doctorat (inclusiv anexele și declarația de autenticitate semnată în original și scanată) în format PDF nesecurizat;
  • • rezumatul tezei de doctorat (PDF nesecurizat) / rezumatele (în limba română și limba străină) pentru tezele de doctorat redactate integral într-o limbă de circulație internațională;
  • • curriculum vitae al studentului-doctorand, semnat și scanat;
  • • lista publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale, în legătură cu teza (publicate sau acceptate pentru publicare), semnată de doctorand;
  • • copii scanate ale publicațiilor realizate prin programul de studii doctorale;
  • • curriculum vitae al fiecărui membru din comisia de susținere publică a tezei de doctorat, scanare a documentului semnat în original.

8. Certificarea de către SDI a îndeplinirii de către doctorand a tuturor obligațiilor din programul de pregătire și a etapelor legale din procedura de finalizare teze de doctorat, printr-un Referat preliminar susținerii publice, ce constituie piesă a Dosarului de doctorat.

9. Emiterea deciziei (Ordinul Rectorului) de numire a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.

10. Depunerea de către studentul-doctorand la SDI a cererii pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat și de președintele comisiei (Anexa 8). Cererea se depune cu minim 24 de zile înaintea datei susținerii (pentru a putea respecta cerințele privind afișarea anunțului susținerii publice cu minim 20 zile înainte de aceasta).

11. Întocmirea de către SDI a Anunțului pentru susținerea publică a tezei de doctorat și afișarea acestuia, inclusiv prin postarea pe site-ul UTBv, cu minim 20 zile înaintea susținerii publice. Anunțul va include data, locația și ora de susținere, conducătorul de doctorat, precum și locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit (Biblioteca UTBv). Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format digital, CV-ul doctorandului şi CV-urile membrilor comisiei de susținere publică a tezei de doctorat (sau link-uri către acestea) sunt afişate pe site-ul IOSUD-UTBv, menționându-se data postării.

12. Susținerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toți membrii comisiei de doctorat și obținerea acordului acestora privind susținerea publică a tezei (referate pozitive). Susținerea publică se poate desfășura numai în prezența a cel puțin 4 dintre membrii comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. Referenții oficiali care nu pot participa la susținerea publică vor transmite în timp util referatul de analiză (format electronic pe adresa secretariat-sdi@unitbv.ro și format tipărit semnat la conducătorul de doctorat / președintele comisiei), precum și calificativul propus (în plic sigilat, ce se va deschide de către președinte în fața comisiei, în etapa de deliberare).

13. Pe baza conținutului tezei de doctorat și a celor constatate în timpul susținerii publice, comisia analizează și deliberează asupra calificativului care urmează a fi acordat (după caz, Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător, Nesatisfăcător).

14. În cazul acordării calificativului ”Nesatisfăcător”, se vor preciza elementele care urmează să fie refăcute/completate în teza de doctorat și se va solicita o nouă susținere publică a tezei, care va avea loc în fața aceleiași comisii de doctorat. În cazul în care și la a doua susținere publică se obține calificativul ”Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.

15. Depunerea la sediul SDI de către conducătorul de doctorat, sau un alt membru desemnat de președintele comisiei, a documentelor susținerii publice (Proces verbal privind desfășurarea ședinței cu anexă de întrebări și răspunsuri, Proces verbal privind rezoluția comisiei de doctorat, alte documente după caz).

16. Completarea cu documentele necesare a Dosarului de doctorat de către doctorand, inclusiv Declarația privind opțiunile de publicare a tezei (Anexa 9) - 2 exemplare.

17. Dosarul complet al candidaților (pentru care comisia de doctorat a propus acordarea titlului de doctor) va fi transmis de IOSUD-UTBv prin SDI la MEN/CNATDCU pentru validarea propunerii de acordare a titlului de doctor.

Obs. Pentru tezele în cotutelă, documentele anterior indicate (unde este cazul) trebuie elaborate/avizate de ambii conducători de doctorat.

Procesele verbale de susținere publică se ridică de la Secretariatul SDI în ziua (lucrătoare) premergătoare susținerii publice.

În funcție de forma de finanțare / prevederile contractului de studii doctorale, susținerea publică este condiționată de plata unor taxe, după caz (ex. taxă de susţinere, diferență taxă şcolarizare).

TAXA DE SUSȚINERE: 200 EUR, în lei la cursul BNR (se plăteşte înainte cu 1 zi, max. 2 zile lucrătoare, față de susținerea publică).

Pe toate materialele întocmite (rezumate, teză de doctorat etc.) este obligatoriu ca titlul tezei de doctorat să corespundă cu titlul tezei trecut în Ordinul de numire a comisiei de doctorat.

Se recomandă ca pe CD-uri să se scrie următoarele:

 • Universitatea Transilvania din Braşov;
 • Numele şi prenumele doctorandului (ca în Ordinul de numire a comisiei de doctorat);
 • Data susținerii.

Toate documentele se depun la sediul SDI în maximum o săptămână de la susținerea publică a tezei de doctorat.

Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD-UTBv cu regim permanent. Acesta se încarcă pe platforma națională informatică pentru verificare teze și încărcare dosare. Dosarul de doctorat va conține următoarele documente, în format electronic (conform Anexei 1 la OMECNS 3482 / 24.03.2016):

 • a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;
 • b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;
 • c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • d) CV-ul studentului-doctorand;
 • e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
 • f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz. Acestea pot include, în funcţie de caz, următoarele: cereri de modificare a titlului tezei de doctorat, cereri de prelungire sau întrerupere, de schimbare a conducătorului ştiinţific de doctorat etc. Datele personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;
 • g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la școala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusținerii;
 • h) copie scanată după declaraţia semnată în original de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.
 • i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului de doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
 • j) referat întocmit de școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care atestă parcursul programului de studii (programul de pregătire universitară avansata - PPUA, procesele verbale de susţinere a rapoartelor de cercetare ştiinţifică);
 • k) propunerea componenţei comisiei de susținere publică, formulată de conducătorul de doctorat și aprobată de CSUD;
 • l) CV-urile membrilor comisiei de susținere publică;
 • m) decizia de numire a comisiei de susținere publică;
 • n) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere;
 • o) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de școala doctorală;
 • p) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la biblioteca universităţii;
 • q) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
 • r) referatul de acceptare din partea conducătorului de doctorat;
 • s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii oficiale a tezei de doctorat la secretariatul școlii doctorale;
 • t) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susținerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoțită de o adresă certificând durata înregistrării și buna ei conservare (opțional);
 • u) rezumatul tezei de doctorat;
 • v) teza de doctorat şi anexele sale;
 • w) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, după caz, și copii scanate ale respectivelor publicații;
 • x) declarația studentului-doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
 • y) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCS.

Decembrie 2019

13 decembrie 2019 Ing. Daniel Dumitru SCĂRLĂTESCUCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin VLASE
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții la studiul tuburilor din materiale avansate utilizate în rețelele de alimentare cu apă
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Decembrie 2019

13 decembrie 2019 ing. Valentin Cristian CRISTEACV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: CS I dr. ing. Nicolae Ovidiu BADEA
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Identificarea și caracterizarea dendrometrică și auxologică a pădurilor cu structură naturală și seminaturală din masivul penteleu
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Decembrie 2019

13 decembrie 2019 ALNU'MAN NATHEIR FAISAlL MANSOURCV
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Înmatriculat la data de: 24.11.2016
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Dragoș IONESCU BONDOC
Facultatea: Educație fizică și sporturi montane
Titlul tezei: Studiul asupra optimizării pregătirii fizice şi dezvoltării morfo-funcțţionalității pentru înotătorii juniori şi cadeţi specializaţi în procedeul craul, pe distanțţe scurte
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Decembrie 2019

6 decembrie 2019 CHIRILĂ AdinaCV
Domeniul: Matematică
Înmatriculat la data de: 1.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Marin MARIN
Facultatea: Matematică și informatică
Titlul tezei: Studiul problemelor mixte pentru medii continue generalizate
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

22 noiembrie 2019 Ing. Cățeanu G. MihneaCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Arcadie CIUBOTARU
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Utilizarea tehnologiei lidar în realizarea modelului digital altimetric al terenurilor acoperite cu vegetație forestieră
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

15 noiembrie 2019 Maria CATRINA (Petcu)CV
Domeniul: Muzică
Înmatriculat la data de: 1.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Petruța-Maria COROIU
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Elemente de spiritualitate creștină în muzica vocală a compozitorilor români (Repertoriu solistic pentru voce de soprană, repertoriu coral și vocal simfonic – a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI)
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

8 noiembrie 2019 ing. TIȚĂ Gabriela-CodrinaCV
Domeniul: silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Evaluarea efectelor de margine generate de drumurile forestiere asupra temperaturii și umidității aerului, în diferite tipuri de ecosisteme forestiere
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Noiembrie 2019

8 noiembrie 2019 ing. BARABAȘ Bogdan FlorinCV
Domeniul: inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Optimizări privind prelucrarea suprafețelor prin eroziune hidroabrazivă
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

28 septembrie 2019 ing. Romeo STEFAN-IONESCUCV
Domeniul: inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Optimizarea constructivă și ecologică a componenetelor sistemului de frânare al autoturismelor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

27 septembrie 2019 ec. Gabriel-Iustin FLORESCUCV
Domeniul: inginerie și management
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. univ. dr. ing. Romulus GRUIA
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Cercetări privind optimizarea managementului hotelier și al sistemelor de restaurație, în baza principiilor dezvoltării sustenabile
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

27 septembrie 2019 ing. Adrian-Cosmin GHIMBĂŞANCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Iosif VOROVENCII
Facultatea: Silvicultură şi exploatări forestiere
Titlul tezei: Posibilități de obținere a planurilor cadastrale pe suprafețe restrânse folosind tehnicile fotogrammetriei digitale de la înălțime de zbor mică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ecaterina GRĂJDIERU (COMAN) CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Marketingul carierei
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ioana Mădălina CIONGRADICV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Multilevel marketing
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

26 septembrie 2019 Ing. Alonso Molledo GORKACV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei:
Germinarea și creșterea grafitului în fonte
Nucleation and Growth of Graphite in Cast Iron

Rezumat RO/ Rezumat ENG/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

23 septembrie 2019 Monica MOLDOVAN (FLORESCU)CV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. Dr. Gheorghe COMAN
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Contribuții la dezvoltarea unor bioinstrumente și aplicațiile lor în medicină
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

21 septembrie 2019 ing. George Alex STELEACV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Înmatriculat la data de: 3.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin SANDU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la Managementul prin Servicii Web în Internetul Obiectelor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

21 septembrie 2019 Gabriela Cătălina PATRAULEA (IONESCU)CV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Codruța NEMET
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: De la colonizare la infecție – aspecte epidemiologice în secții cu risc crescut
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ioan Olimpiu ȘERBUCV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Virgil PODOABĂ
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Școala literară de la Brașov
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Camelia SCHIOPUCV
Domeniul: Informatică
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Eleonor CIUREA
Facultatea: Matematică şi informatică
Titlul tezei: Clase de fluxuri dinamice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 ing. Teodora Miruna DINCĂ (căs. GîRBACIA)CV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții privind modelarea, planificarea și simularea traseelor și traiectoriilor autovehiculelor autonome de transport intern în medii industriale
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 ing. Adrian-Iulian DUMITRUCV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții privind sistemele de asistență a conducătorului auto integrate pe telefoane mobile inteligente prin urmărirea parametrilor fiziologici relevanți și a percepției vizuale la limită
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Constantin Adrian ILIECV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Ion VIȘA
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Sisteme hibride bazate pe surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie termică în comunități mici
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Constantin PETREACV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Ovidiu MOCEANU
Facultatea: Litere
Titlul tezei: VALERIU (BARTOLOMEU) ANANIA – omul și scriitorul
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Ligia Georgeta GUȘEILĂCV
Domeniul: Calculatoare și tehnologia informației
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Integrarea serviciilor de tip cloud computing în centrele de prelucrare a informațiilor
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Ing. Dorin-Ioan FELDIOREANCV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea Horia ȚIEREAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări privind influența tratamentului termic sau termochimic al substratului asupra proprietăților mecanice și tribologice ale depunerilor de tip Diamond-like carbon
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Camelia-Maria ILISAN (ISMANĂ-ILISAN)CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe EPURAN
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Managementul relațiilor cu clienții la nivelul marilor lanțuri de magazine în contextul evoluției de la marketingul de masă către personalizarea ofertei
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

20 septembrie 2019 Anamaria G. STAN (ROZSI)CV
Domeniul: Marketing
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Gheorghe EPURAN
Facultatea: Științe economice și administrarea afacerilor
Titlul tezei: Strategii de comunicare în domeniul politic
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

19 septembrie 2019 Ing. Simona Corina MATEICV
Domeniul: Ingineria materialelor
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel CRIȘAN
Facultatea: Știința și ingineria materialelor
Titlul tezei: Cercetări asupra sintezei, caracterizării și utilizarii unor compozite cu matrice ceramică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

16 septembrie 2019 Ing. Mihai CIUBOTARUCV
Domeniul: Inginerie și management
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Lupulescu Nouraș Barbu
Facultatea: Inginerie tehnologică şi management industrial
Titlul tezei: Managementul integrat calitate-risc al industriilor aferente centrelor istorice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

13 septembrie 2019 GHEORGHIU ALFRED REDALF ALENCV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Aurel MIRONESCU
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Evoluția chirurgiei cancerului de sân și influența studiilor genetice și hormonale asupra acestuia
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

12 septembrie 2019 ing. Daniela ZĂRNOIANUCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Simion POPESCU
Facultatea: Alimentație și turism
Titlul tezei: Contribuții la cercetarea teoretică și experimentală a proceselor de epurare a apelor industriale uzate prin sedimentare și filtrare
Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

12 septembrie 2019 ing. Mihai-Constantin CLINCIUCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind corelația dintre viteza de deplasare a autovehiculelor și limitele biomecanice ale corpului uman
Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

06 septembrie 2019 Lenard JURJCV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 2.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Radu VELICU
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Cercetări teoretice și experimentale asupra frecării din lanțurile dințate
Rezumat v.2 / Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2019

05 septembrie 2019 Florența-Violeta CROITORU (TRIPŞA)CV
Domeniul: Matematică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Gabriel V. ORMAN
Facultatea: Matematică şi informatică
Titlul tezei: Aproximare prin metode probabiliste
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

25 iulie 2019 ing. Nicolae BĂDINCV
Domeniul: Inginerie forestieră
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mihaela CÂMPEAN
Facultatea: Facultatea de Ingineria Lemnului
Titlul tezei: Cercetări privind îmbunătățirea proprietăților fizico-mecanice ale plăcilor de mare densitate din fibre lemnoase (HDF) utilizate ca fețe de uşi
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

16 iulie 2019 ing. MOLNÁR GáborCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere
Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA LEMNULUI DE MOLID DIN ZONA HARGHITA ŞI POSIBILITĂŢILE DE VALORIFICARE SUPERIOARĂ A ACESTUIA
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

26 iulie 2019 Eleonora-Antoaneta DINUCV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 1.10.2011
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. univ. dr. Codruța Nemet
Facultatea: Facultatea de Medicină
Titlul tezei: Studii epidemiologice descriptive asupra tehnicii dezinfecției igienice a mâinii: educație, observare directă, obiectivizare, bariere
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

15 iulie 2019 ing. Marius Daniel NĂSULEACV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind deformarea incrementală a pieselor din tablă de oțel dc05
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

11 iulie 2019 ing. Marian Florin MITROICV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Soluții tehnice pentru ameliorarea confortabilității postului de conducere al vehiculelor militare
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

12 iulie 2019 Adrian-Cătălin FLOREACV
Domeniul: Calculatoare și Tehnologia lnformației
Înmatriculat la data de: 1.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. mat. Razvan ANDONIE
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Sisteme inteligente de decizie
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iulie 2019

11 iulie 2019 Vasilica ȘCHIOPU (căs. ȚUCUREANU)CV
Domeniul: Ingineria materialelor
Inmatriculat la data de: 1.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă cu taxă
Conducător științific: Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU
Facultatea: Știința și Ingineria Materialelor
Titlul tezei: Nanomateriale pe bază de itriu și aplicațiile acestora în optoelectronică
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iulie 2019

05 iulie 2019 ing. Liviu MARFIUCCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 1.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Dieter Carol SIMON
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Poziția șacalului printre răpitorii canini din România prin prisma craniometriei și a dentiției
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iunie 2019

22 iunie 2019 Szabolcs HAJDUCV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Inmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Iuliu SZEKELY
Facultatea: Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la implementarea în timp real a diferitelor sarcini de control în circuite FPGA prin reconfigurare parțială
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Iunie 2019

12 iunie 2019 OANEA Oana-LarisaCV
Domeniul: Filologie
Inmatriculat la data de: 1.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. Rodica-Maria ILIE
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Metamorfoze ale experienței comuniste în discursul epic feminin postdecembrist
Rezumat / CV-uri COMISIE

Iunie 2019

07 iunie 2019 BUICAN George-RăzvanCV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind fabricarea prin topire selectivă cu laserul a pieselor din oțel inox 316 L
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Mai 2019

10 mai 2019 ec. Gabriela PASCA (căs.PASCARIU)CV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gavrilă CALEFARIU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Tehnici și instrumente utilizate în optimizarea calității în industria ospitalității
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Mai 2019

10 mai 2019 LUPȘA-TĂTARU Florin RazvanCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Nouraș Barbu LUPULESCU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Creșterea eficienței managementului Camerei de Comerț și Industrie Brașov prin utilizarea tehnologiilor informatice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Martie 2019

15 martie 2019 Adrian Gheorghe MURARUCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Proiectarea arhitecturilor inteligente de asistare a deciziilor in managementul traficului aerian integrat
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Februarie 2019

15 februarie 2019 PETCU (căs. FLOREA) Olivia-AnaCV
Domeniul: Matematică
Inmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Marin MARIN
Facultatea: Matematică și Informatică
Titlul tezei: Probleme mixte cu date la limită şi iniţiale pentru medii continue generalizate
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Februarie 2019

12 februarie 2019 Karoly LENGYELCV
Domeniul: Inginerie forestieră
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mihaela CÂMPEAN
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Contribuții aduse tehnologiei de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn (PAL) în vederea îmbunătățirii unor proprietăți ale acestora
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

25 ianuarie 2019 PRICOP Mihai VictorCV
Domeniul: Inginerie și Management
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Contribuții la managementul proceselor de aerodinamică experimentală cu aplicații în aeronautică și spațiu
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

18 ianuarie 2019 ȘUTEU Ligia ClaudiaCV
Domeniul: Muzică
Inmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Stela DRĂGULIN
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Coordonate psihologice ale actului interpretativ
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

18 ianuarie 2019 ing. ȚURCAȘ Olimpia-Minerva (căs. DIACONU)CV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Loredana Anne-Marie RĂDULESCU
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Contribuții la modelarea structurii pardoselilor din lemn de tip parchet pentru sălile de sport cu efect asupra răspunsului mingii
Rezumat / CV-uri COMISIE

Ianuarie 2019

10 ianuarie 2019 CROITORU Emilian-IonuțCV
Domeniul: Inginerie Industrială
Inmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări privind testarea la impact a panourilor compozite termorigide armate cu fibre de sticla. Carbon și kevlar-Carbon
Rezumat / CV-uri COMISIE

Septembrie 2020

30 septembrie 2020 ing. Vasile BOGHIAN - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe IGNEA
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Cercetări privind fiabilitatea drumurilor forestiere
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

30 septembrie 2020 ing. Vasile Adrian PETRU - CV
Domeniul: Inginerie forestieră
Înmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel LUNGULEASA
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Contribuții la decorarea suprafețelor lemnoase prin pirogravare cu laser
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

29 septembrie 2020 ing. Constantin Ștefan IONESCU - CV
Domeniul: Inginerie forestieră
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Aurel LUNGULEASA
Facultatea: Ingineria Lemnului
Titlul tezei: Stabilizarea și consolidarea suportului lemnos pentru obiectele de patrimoniu, utilizând materiale clasice și moderne
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

28 septembrie 2020 Petronela Elena MOCANU (căs. URSU) - CV
Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. univ. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Educație fzică şi sporturi montane
Titlul tezei: Implementarea măsurilor kinetoterapeutice în creșterea și stabilizarea randamentului sportiv la atleții ce practică probele de alergare montană
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

25 septembrie 2020 PĂUN Florin - CV
Domeniul: Muzică
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Roxana Maria PEPELEA
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Concepte kerygmatice, koinoniace și liturgice în Matthäus-Passion de Johann Sebastian Bach
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

25 septembrie 2020 Marius TRANDAFIR - CV
Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. univ. dr. Lorand BALINT
Facultatea: Educație fzică şi sporturi montane
Titlul tezei: Contribuții privind strategia de instruire sportivă a echipelor de hochei pe gheață la nivel de înaltă performanță
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

25 septembrie 2020 psih. ing. Marian-Cristian BĂLĂCESCU - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Bogdan POPA
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Titlul tezei: O analiză a fenomenului „tăierilor ilegale” de păduri în România în cadrul conceptual al politicilor publice. Re-definirea și structurarea problemei
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

24 septembrie 2020 ing. Nicolae Alexandru GRIDAN - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Dieter Carol SIMON
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Aspecte ecologice ale prezenței castorului (Castor fiber L.) în bazinul Râului Negru
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

22 septembrie 2020 DOBRE Andreea-Georgiana - CV
Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. BONDOC-IONESCU Dragoș
Facultatea: Educație Fizică și Sporturi Montane
Titlul tezei: Studiu privind obiectivizarea tehnicii pasului alergător de semifond în perioada de sprijin
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

19 septembrie 2020 ing. Radu CURPEN - CV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Înmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin SANDU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la Optimizarea Rețelei de Acces în Comunicații Mobile
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

19 septembrie 2020 ing. FERNOAGĂ Paul Vlad - CV
Domeniul: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
Înmatriculat la data de: 02.10.2017
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin SANDU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Contribuții la implementarea inteligenței artificiale în rețele de instrumentație
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

17 septembrie 2020 ing. Dan Mihai DOGARIU - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Optimizarea proceselor de formare a amestecului și arderii din motoarele cu ardere internă
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

17 septembrie 2020 ing. Marius LAZĂR - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Anghel CHIRU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind dezvoltarea unor sisteme pentru motoarele cu ardere internă destinate creșterii performanțelor acestora
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

17 septembrie 2020 ing. Niță Cosmin-Ioan - CV
Domeniul: Ingineria sistemelor
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin-Dumitru MOLDOVEANU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Simularea personalizată, de înaltă performanță, a hemodinamicii umane, folosind metoda Lattice-Boltzmann
Rezumat RO / Rezumat ENG / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

17 septembrie 2020 ing. Anamaria VIZITIU - CV
Domeniul: Ingineria sistemelor
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Florin-Dumitru MOLDOVEANU
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Învățarea automată pentru generarea deimagini medicale, diagnosticare neinvazivă și asigurarea confidențialității datelor
Rezumat RO / Rezumat ENG / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

15 septembrie 2020 ing. CHIRCAN Eliza - CV
Domeniul: Inginerie mecanică
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Luminița SCUTARU
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Contribuții la studiul sistemelor mecanice tehnice cu două grade de libertate
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

15 septembrie 2020 ing. Aurelian MORARU - CV
Domeniul: Inginerie electrică
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Elena HELEREA
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Dezvoltarea de etichete inteligente pentru spălătorii industriale
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

11 septembrie 2020 ZOTESCU FL.-A. Alexandra - CV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 02.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. univ. dr. Rodica Ilie
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Viața literară a deceniilor 5 și 6 în comunismul românesc: mărturii despre rezistență și compromis
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

11 septembrie 2020 ing. Valentin-Gabriel SZEKELY - CV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Romeo CIOARĂ
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Cercetări inovative privind construcția coliviilor pentru rulmenți grei
RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

10 septembrie 2020 Ing. IFTIME Marius-Daniel - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Doina CIOBANU
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Riscurile resursei umane din cadrul Direcției Silvice Bacău
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

10 septembrie 2020 Ing. Andrei-Mihai LUCHIAN - CV
Domeniul: Inginerie și Management
Înmatriculat la data de: 01.10.2015
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Contribuții la gestiunea sistemului informațional al multi – UAV/hibrid UAV-UGV
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

10 septembrie 2020 Ing. POP Sebastian - CV
Domeniul: Inginerie și Management
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mircea BOȘCOIANU
Facultatea: Inginerie tehnologică și management industrial
Titlul tezei: Concepția, integrarea și testarea sistemelor de recuperare pentru roboți aerieni miniaturizați
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

09 septembrie 2020 Oana Gabriela DIMIENESCU - CV
Domeniul: Medicină
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Marius Alexandru MOGA
Facultatea: Medicină
Titlul tezei: Performanța şi limitele diagnosticului perinatal al malformațiilor digestive
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

09 septembrie 2020 Rus Violeta Ioana - CV
Domeniul: Filologie
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Răzvan SĂFTOIU
Facultatea: Litere
Titlul tezei: Acțiune și interacțiune umoristică în comunitatea rurală românească
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

09 septembrie 2020 Ing. TALAGAI Nicolae - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Evaluarea performanței productive în operații parțial mecanizate de plantare și de recoltare a culturilor de salcie energetică
Rezumat RO / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

08 septembrie 2020 Ing. Alina-Luminița FECHETE (căs. MACHIDON) - CV
Domeniul: Inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informaționale
Înmatriculat la data de: 02.10.2017
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Petre Lucian OGRUȚAN
Facultatea: Inginerie electrică și știința calculatoarelor
Titlul tezei: Algoritmi și metode statistice pentru analiza datelor multidimensionale
Rezumat RO / Rezumat ENG / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Septembrie 2020

04 septembrie 2020 Mihai Bârsan - CV
Domeniul: Inginerie și Management
Înmatriculat la data de: 01.10.2013
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Angela Repanovici
Facultatea: Design de produs și mediu
Titlul tezei: Cercetări privind implementarea Sistemelor de Management al Securității Informațiilor în arhivele digitale
Rezumat / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Iulie 2020

21 iulie 2020 Leonard STOICA - CV
Domeniul: Știința sportului și educației fizice
Înmatriculat la data de: 03.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. Dana BĂDĂU
Facultatea: Educație fizică și sporturi montane
Titlul tezei: Impactul programului experimental extracurricular de tipul educației prin aventură (dea) în vederea optimizării capacității motrice și funcționale
Rezumat / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Iulie 2020

20 iulie 2020 Noémi KARÁCSONY - CV
Domeniul: Muzică
Înmatriculat la data de: 02.10.2017
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Petruța-Maria COROIU
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Orientalism și alteritate în reprezentarea vocii de mezzosoprană din creații muzicale franceze ale secolului al XIX-lea
Rezumat / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Susținerea online s-a devansat pentru ora 11:00.

Iunie 2020

30 iunie 2020 ing. Murat HACIBEKTASOGLU- CV
Domeniul: Inginerie forestieră
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Mihaela CÂMPEAN
Facultatea: Ingineria lemnului
Titlul tezei: Cercetări privind fabricarea și unele proprietăți mecanice şi tehnologice ale panourilor din lemn masiv termotratat de fag
Rezumat / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Iunie 2020

29 iunie 2020 Mihaela ITIGAN- CV
Domeniul: Muzică
Înmatriculat la data de: 01.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență redusă
Conducător științific: Prof. univ. dr. Stela DRĂGULIN
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Cercetări privind particularităţile stilistico-interpretative ale limbajului beethovenian reflectate în integrala sonatelor pentru pian şi vioară
Rezumat / CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Iunie 2020

15 iunie 2020 Alex Vinicio GAVILANES MONTOYA- CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 25.01.2017
Forma de învățământ: cu frecvență redusă cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Capacity of the ecuadorian amazonian rainforest to provide ecosystem services: an evaluation of plant uses, capacity to provide products and services and perception on the landscape management systems in the view of local stakeholders
Rezumat RO Rezumat EN/ CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Iunie 2020

15 iunie 2020 ing. Danny Daniel CASTILLO VIZUETE - CV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 25.01.2017
Forma de învățământ: cu frecvență redusă cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Stelian Alexandru BORZ
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Evaluation of the Capacity of Polylepis Forest to Provide Cultural Ecosystem Services and Income for its Conservation Measures in the Framework of Chimborazo Natural Reserve’s Landscape
Rezumat RO Rezumat EN/ CV-uri COMISIE

Link acces susținere online;

Martie 2020

06 martie 2020 Alexandra BELIBOUCV
Domeniul: Muzică
Înmatriculat la data de: 01.10.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. Petruța Maria COROIU
Facultatea: Muzică
Titlul tezei: Structuri hermeneutice dihotomice în Psalmii lui David din muzica secolului XX
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Ianuarie 2020

31 ianuarie 2020 Ing. Corina Monica RADU (căs. POP)CV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind informatizarea proceselor și robotizarea activităților de manipulare și transport din biblioteci publice
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Ianuarie 2020

17 ianuarie 2020 IANCU Bogdan IosifCV
Domeniul: Silvicultură
Înmatriculat la data de: 02.10.2012
Forma de învățământ: cu frecvență cu taxă
Conducător științific: Prof. dr. ing. Valentina Doina CIOBANU
Facultatea: Silvicultură și exploatări forestiere
Titlul tezei: Influența proprietăților materialului lemnos asupra calității plăcilor OSB
Rezumat/ CV-uri COMISIE

Ianuarie 2020

31 ianuarie 2020 ing. SBANCA Mădălin Petru - CV
Domeniul: Inginerie industrială
Înmatriculat la data de: 01.10.2014
Forma de învățământ: cu frecvență
Conducător științific: Prof. dr. ing. Gheorghe Leonte MOGAN
Facultatea: Inginerie mecanică
Titlul tezei: Cercetări privind înfăşurarea robotizată a fibrelor de carbon în matrițele suport ale structurilor compozite
Rezumat/CV-uri COMISIE