Programe de studii - Masterat

 

Matematică


Programul de studii de master se se încadrează în domeniul Matematică, dar este deschis şi absolvenților programelor de studii informatice, tehnice sau economice care doresc să se specializeze în domeniul matematicii. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Este un master de cercetare care are ca scop obținerea unor cunoştiințe avansate de matematică necesare în activitatea de învățământ, activitate economică sau cercetare. Finalizarea acestui program de studii permite absolvenților inserție profesională în diferite domenii care necesită o pregătire matematică superioră.

 

Click aici pentru detalii

Informatică


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Informaticӑ. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc cunoştinte teoretice, aplicative şi practice în informatică aplicată bazate pe tehnologiile noi; cunoştinte teoretice şi abilităti avansate pentru dezvoltarea de aplicatii moderne utilizând tehnologii Internet; cunoştinte teoretice, aplicative şi practice privind specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor software, operarea, administrarea şi securizarea sistemelor de calcul, a retelelor de comunicatie, a sistemelor de gestiune a bazelor de date distribuite, a clusterelor în special pentru telefonul mobil în e-business; dezvoltarea abilitătilor de comunicare într-un limbaj de mare circulatie (germană şi engleză) şi de colaborare interdisciplinară, specifice procesului de realizare/utilizare a sistemelor software in Internet/Intranet şi în special pentru telefonul mobil. Programul de studii de master MITB oferă diplomă dublă absolvenţilor care vor studia 2 semestre la Universitatea TU Ilmenau în Germania şi 2 semestre la Universitatea Transilvania din Braşov. Studentul o să benefcieze de diplomă de master de la universitatea în care îşi va termina studiile de masterat. Deplasarea la universitatea parteneră se va face prin programul DAAD şi/sau programul EU Erasmus+.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Informatică. Durata studiilor este de 4 semestre (2 ani). Studenții aprofundeaza competențele de dezvoltare a aplicatiilor web, atat pe partea de programare (software), cat si pe cea de infrastructura (hardware si comunicatie in Internet). Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT, ce au la baza comunicarea prin Internet.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de studii universitare de tip masterat în care se încadrează acest program de studii este: Informatică. Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).
Absolvenții programului dobândesc competențe precum: specificarea, proiectarea şi dezvoltarea sistemelor soft folosind: limbaje procedurale, limbaje orientate peobiecte, limbaje declarative, baze de date, metodologii şi platforme de dezvoltare; operarea, utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul, a rețelelor de calculatoare, a sistemelor de gestiune a bazelor de date.

 

Click aici pentru detalii

Inginerie civilă și instalații


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a pregăti absolvenții pentru o carieră care necesită un grad ridicat de cunoștințe specializate, și este conceput pentru a acoperi o varietate de subiecte de la conceperea, proiectarea și optimizarea sistemelor de instalații din clădiri, până la propunerea de măsuri pentru realizarea unor clădiri cu consum redus de energie și, prin urmare, este un progres important în educația sudenților din domeniul Ingineriei Instalațiilor.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobandesc competențe în proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirilor și modernizarea energetică a structurilor din mediul construit. Finalizarea acestui program de studii presupune lărgirea ariei de competențe și abilități generale caracteristice profesiei de inginer constructor, dar și a altor specializări aflate în strânsă legătură cu sectorul construcțiilor: responsabil tehnic cu execuția, inginer-șef in construcții sau conducător de antepriză construcții-montaj etc.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Misiunea programului de studii de masterat „Hazarduri naturale și evaluarea riscului în inginerie civilă” este de a pregăti absolvenți pentru o carieră care necesită un grad ridicat de cunoștințe specializate și este conceput pentru a acoperi o varietate de subiecte de la identificarea hazardurilor naturale și vulnerabilităților, modelarea acestora, tehnici de evaluare a riscurilor până la propunerea de măsuri de protecție.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie civilă și instalații. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studii de masterat „Management de proiect în regenerarea urbană (în limba engleză)” presupune lărgirea ariei de competențe și abilități generale caracteristice profesiei de inginer constructor, dar și a altor specializări aflate în strânsă legătură cu sectorul construcțiilor (management și evaluare economică a proiectelor, dezvoltări și investiții imobiliare, dezvoltare și planificare urbană, etc). Programul de studii este unul interdisciplinar și oferă calificări și competențe cheie pentru organizații naționale și internaționale care au ca obiectiv managementul de proiecte în domeniul regenerării urbane. De asemenea, programul își propune să contribuie la dezvoltarea armonioasă și durabilă a localităților prin construirea unui fond de cunoștințe și competențe care să permită profesioniștilor implicați să coordoneze proiecte eficiente în beneficiul comunităților.

 

Click aici pentru detalii

Inginerie electrică


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie electrică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studiile se desfășoară în limba engleză.

 

Click aici pentru detalii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională /de cercetare în interacțiunea ramurilor de știință și tehnologie de electronică, comunicații digitale și ingineria calculatoarelor. Totodată, se urmărește formarea de capabilități de a administra și a transforma contextul de studiu sau de lucru la cerințe noi, neprevizibile, care solicită abordări strategice noi în situația dinamică a tehnologiei în electronica programată, cu extensii și către comunicațiile digitale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor.

 

Click aici pentru detalii

 

Programul de masterat se încadrează la domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ramura de știință Inginerie electrică, electronică și telecomunicații. Limba de predare este limba engleză.
Programul se adresează în principal studenților absolvenți ai unui ciclu de licență din domeniile Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Calculatoare și tehnologia informației, Automatică și informatică aplicată, Inginerie electrică și calculatoare și Informatică dar poate fi urmat și de absolvenți ai unor programe cu profil apropiat.

 

Click aici pentru detalii

Ingineria autovehiculelor


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a oferi absolvenților cunoştințele, deprinderile şi competențele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi a structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului oferă trasee de specializare în domeniile echipamentelor de propulsie pentru autovehicule și a celorlate categorii de sisteme ale autovehiculelor (inclusiv al celor cu destinație specială). Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor: conceperea și realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele și echipamentele autovehiculelor, încercarea sistemelor și componentelor destinate autovehiculelor viitorului; conceperea unor sisteme integrate de analiză a ciclului de viață a sistemelor autovehiculelor, a impactului acestora asupra mediului în condițiile dezvoltării durabile etc.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria autovehiculelor fiind desfășurat în limba engleză. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masterul Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) are în anul II două trasee opţionale Virtual Engineering in Automotve Mechanical Design şi respectiv Virtual Engineering in Electrical and Hibrid Automotive Design. Ultimul traseu este dedicat formării de competențe și abilități cu precădere pentru cercetarea de excelență. Masterul oferă instruire teoretică, aplicativă şi practică în domeniul ingineriei proiectării autovehiculelor bazat pe tehnologiile realităţii virtuale prin dezvoltarea de aplicaţii privind identificarea, structura, concepţia, proiectarea, realizarea şi experimentarea de problematici de concepție, funcţionare, construcţie şi tehnologie.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport; modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport; asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere; analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere; conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor; proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere; proiectarea de sisteme de protecţie a mediului etc.

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Inginerie forestieră


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie forestieră. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe pentru elaborarea și implementarea în practică a unor studii, instrumente conceptuale și proiecte referitoare la recunoașterea și conservarea, respectiv valorificarea creativ-inovativă a patrimoniului cultural (din lemn), eco-designul de mobilier și conservarea științifică a mobilierului istoric. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domenii precum: ingineria lemnului, designul de mobilier /produse finite din lemn, amenajări interioare, conservarea-restaurarea mobilei/ bunurilor de patrimoniu.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii de masterat Tehnologia Lemnului pentru Construcții se încadrează în domeniul Ingineriei forestiere şi se derulează pe o perioadă de 2 ani, totalizând 120 credite ECTS. Studenții dobândesc competențe pentru o carieră profesională în domeniul construcțiilor din lemn, al proiectării structurale şi tehnologice a structurilor avansate din lemn pentru construcţii, producției şi testării produselor din lemn şi pe bază de lemn destinate sectorului construcțiilor, realizării de materiale şi eco-materiale inovative din lemn şi pe bază de lemn pentru construcții. Pentru aceasta se urmăreşte studiul tehnologiilor şi produselor inovative și ecologice, precum şi familiarizarea cu sisteme de inovare specifice tranziției de la societatea bazată pe resurse la societatea bazată pe cunoaştere.

 

Click aici pentru detalii

Silvicultură


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilităţi şi competențe avansate relaţionate cu managementul şi cercetarea specifice analizei, proiectării şi dezvoltării de sisteme tehnice sustenabile, aplicabile şi/sau implementabile în activitatea de gestionare şi valorificare a resurselor, produselor şi serviciilor ecosistemelor forestiere. Programul de studii Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere pune un accent important pe dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare construirii unei cariere în cercetare sau în managementul forestier la nivel înalt. Majoritatea lucrărilor de disertaţie sunt elaborate pe probleme de cercetare fundamentală şi aplicată precum şi pe probleme de dezvoltare tehnologică. Iniţierea în activităţi specifice cercetării are loc în cadrul fiecărei discipline predate.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Silvicultură. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în management și antreprenoriat în silvicultură, protecția pădurilor, GIS, evaluarea și conservarea faunei sălbatice, conservarea și utilizarea resurselor genetice forestiere etc. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților aplicarea metodelor avansate de management silvic și cinegetic.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii de master este încadrat în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul de studii universitare de masterat Silvicultură. Este primul program de studii de masterat din România din domeniul Silviculturii organizat în limba engleză, oferind cursanților posibilitatea de a interacționa și a învăța de la personalități de renume național și internațional în domeniu. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în domeniul cercetării și managementului resurselor şi sistemelor specifice activității forestiere. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii pe plan național și internațional în domeniul învățământului, cercetării și managementului forestier.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii, unicat ca structură, conţinut şi limbă de predare în România, oferă o abordare multidisciplinară de pregătire în domeniul forestier, aliniată la cerinţele şi tendinţele învăţământului european şi internaţional la nivel de masterat. Programul de studii dezvoltă abilităţile şi competenţele avansate necesare cercetării şi managementului de nivel înalt în domeniul forestier prin integrarea cursurilor cu activităţi practice concretizare în dezvoltarea de proiecte specifice şi participarea cursanţilor în activităţi de cercetare. Programul de studii îmbină metode, tehnici şi infrastructură modernă de educaţie şi cercetare pentru stimularea cooperării, învăţării şi cercetării în echipă.

 

Click aici pentru detalii

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a analiza sistemic problemele aferente industriei ospitalității și turismului, de a identifica și aplica metodele de cercetare din domeniul managementului, tehnologiilor și echipamentelor specifice, de a proiecta și promova produse și servicii turistice, de a realiza strategii în domeniul ospitalității și turismului. Programul de studii cuprinde două trasee opționale de specializare: “Dezvoltarea afacerilor în industria ospitalității” și “Dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice”. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

Ingineria produselor alimentare


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie Produselor Alimentare. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, cercetarea şi dezvoltarea de tehnologii şi echipamente pentru procesarea şi controlul produselor alimentare; studenții dobândesc competențe în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor; competențe în proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calității şi siguranței alimentare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei, siguranței alimentare.

 

Click aici pentru detalii

Ingineria sistemelor


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie sistemelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Inginerie mecanică

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică fiind desfășurat în limba engleză.. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studii de master este unul interdisciplinar și inter-domenii inginerești cu accent pe ingineria mecanică. Principalele competențe sunt legate de: însușirea de către studenți, în mod aprofundat, a metodelor, tehnicilor și tehnologiilor actuale și de viitor legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie, a motoarelor cu ardere internă în particular și de familiarizare a studenților cu tendințele, actuale și de viitor, legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie; însușirea și cunoașterea noțiunilor și terminologiei aprofundate din domeniul ingineriei mecanice, cu precădere, precum și al unor domenii inginrești conexe; dezvoltarea abilităților necesare pentru ca absolventul acestui program de studii de master să abordeze problematica proiectării și a dezvoltării unui produs prin utilizarea unor metode, metodologii și tehnologii avansate etc.

 

Click aici pentru detalii

Inginerie industrială


Domeniul de masterat în care se încadrează programul de studii este Inginerie Industrială iar durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul este coordonat de Centrul de Cercetare Științifică: Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare. Programul de studii este structurat pe trei filiere care au un set de cursuri comune în anul I Sem. I (Proiectare avansata în inginerie, Eco-design, etc.); începând cu Sem. II cele trei filiere au, cu precădere, cursuri specifice.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor actuale în ingineria fabricației, pentru implementarea conceptelor CAD/CAPP/CAM, inginerie simultană, industria 4.0, precum și competențe de cercetare știintifică.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în dezvoltarea de produse şi tehnologii noi, proiectarea proceselor tehnologice de fabricație a produselor din materiale metalice şi plastice, utilizarea tehnicilor de proiectare şi implementare a managementului întreprinderii, managementului calității şi a managementului proiectelor industriale. Programul de masterat este unul de tip profesional și este susținut de 11 companii industriale de top, din zona Brașovului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer procese de fabricație, dar și a altor profesii din domeniul Ingineriei industriale, în companiile care susțin programul de masterat sau în alte companii din țară sau străinătate.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în dezvoltarea de produse şi tehnologii noi, proiectarea proceselor tehnologice de fabricație a produselor din materiale metalice şi plastice, utilizarea tehnicilor de proiectare şi implementare a managementului întreprinderii, managementului calității şi a managementului proiectelor industriale. Programul de masterat este unul de tip profesional și este susținut de 11 companii industriale de top, din zona Brașovului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer procese de fabricație, dar și a altor profesii din domeniul Ingineriei industriale, în companiile care susțin programul de masterat sau în alte companii din țară sau străinătate.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în implementarea şi auditul sistemului de management al calității din ingineria industrială, în elaborarea şi implementarea sistemului integrat calitate-mediu / calitate-mediu- sănătate şi securitate ocupațională, în analiza aprofundată a fiabilității şi securității sistemelor utilizate în ingineria industrială, elaborarea metodelor, procedeelor şi sistemelor adecvate de mentenanță, în utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor, algoritmilor, softurilor etc. destinate proiectării şi cercetării științifice în ingineria industrială.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Calificarea Ingineria securității și sănătății în muncă asigurată de programul de studii de master cu aceeași denumire presupune în principal formarea de ingineri capabili să coordoneze activitățile de securitate în industrie. Legislația existentă a UE privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă a fost elaborată cu scopul de a acoperi maximum de riscuri cu minimum de norme legislative. Directiva-cadru 89/391/CE (transpusă în România prin Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă) stabilește principalele principii de prevenire a riscurilor ocupaționale. Prin intermediul acțiunii UE în acest domeniu trebuie să se instaureze condiții de lucru mai bune pe teritoriul UE: siguranța la locul de muncă să fie mai mare, riscurile profesionale să fie evaluate şi să existe măsuri de protecție în acest sens. Se are în vedere bunăstarea generală la locul de muncă, luând în calcul atât riscurile fizice, cât şi pe cele psiho-sociale. În plus, angajatorii trebuie să identifice cum să reducă riscurile la locul de muncă, iar specialiștii pregătiți în acest domeniu le pot identifica şi preveni mai ușor. Angajatorii, prin specialiștii care vor fi pregătiți pentru identificarea și prevenirea riscurile de la locul de muncă, vor fi capabili să ofere siguranță și un nivel de satisfacție ridicat pentru angajații lor, precum și evitarea unor eventuale amenzi pentru nerespectarea, poate de multe ori din necunoaștere, a reglementărilor din acest domeniu. Acțiunea de la nivelul european atrage după sine același grad de protecție şi respectarea condițiilor minime privind sănătatea şi siguranța la locul de muncă, indiferent de statul membru.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).Scopul masterului este de a asigura deprinderi şi competenţe pentru o carieră profesională şi de cercetare în domeniul Ingineriei Sudării Materialelor Avansate. Programul de studii Ingineria Sudării Materialelor Novative are corespondență cu alte programe de masterat de la nivel internațional astfel: Universitade del Vigo (Spania), Radboud University Nijmegenn (Olanda), Cranfield University (Anglia), Ohio State University (Statele Unite ale Americii), University of Wollongong (Statele Unite ale Americii), Montana Tech Of The University Of Montana (Statele Unite ale Americii) , PSG College of Technology, Coimbatore (India) - Welding Engineering.

 

Click aici pentru detalii

Mecatronică și robotică


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Mecatronică și robotică. Durata studiilor este de 2 ani, respective 4 semestre (120 de credite ECTS). Prevăzut ca o esențială continuare a studiilor de licență, programul de master vizează dezvoltarea unor programe formative și de cercetare pentru obținerea de cunoștințe aprofundate în subdomeniile transdisciplinare ale ingineriei mecatronice în acord cu tendințele moderne ale tehnicii și asigurând o combinație sinergetică între mecanica de precizie, sistemele electronice de comandă și control și informatică, ce servește proiectării, realizării, punerii în funcțiune și exploatării de sisteme automate de înaltă performanță. Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor propuse, programul de master este structurat pe două trasee didactice: Sisteme mecatronice avansate şi Sisteme mecatronice în medicină şi optometrie.

 

Click aici pentru detalii

Ingineria materialelor


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Ingineria materialelor.
Durata studiilor este de 2ani (120 de credite ECTS).

Studenții masteranzi dobândesc competențe cum ar fi:
- utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne din domeniul materialelor avansate-metalice, ceramice si compozite.
- aplicarea tehnicilor analitice modern adaptate domeniului materialelor avansate şi a domeniilor conexe.
- utilizarea conceptelor de bază din domeniul managementului de cercetare în ingineria materialelor.
- aplicarea principiilor cercetării ştiințifice specific domeniului şi realizarea unei comunicări orale/în scris, prin care sunt prezentate rezultatele obținute într-un mod clar şi convingător.
- managementul materialelor avansate şi corelarea obținerii acestora cu resursele alternative disponibile în contextual dezvoltării durabile.

 

Click aici pentru detalii


Inginerie și management


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studiu este dimensionat pe exigențe europene și își propune să asigure aprofundarea cunoștințelor și o pregătire de nivel înalt absolvenților de studii universitare de licență, interesați de concepte, practici și soluții de actualitate concomitent cu dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, care pot continua cu studii doctorale. Programul de studii este structurat pe următoarele trasee opționale: Managementul afacerilor industriale și Antreprenoriat.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Inginerie și Management. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Medicină


Masterul Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative apare ca o necesitate a dezvoltării serviciilor de asistență medicală în concordanță cu nevoile unei populații a cărei speranța de viața este în creştere şi care prezintă odată cu avansareaîin vârstă o patologie dominată de boli cronice maligne sau non-maligne care afectează dramatic calitatea vietii. Creşterea incidenței cancerului şi menținerea unui indice crescut al mortalității este un argument în plus pentru dezvoltarea acestui sector medical. Asistăm în ultimii ani la ajustări ale cadrului legislativ ce au inclus îngrijirile paliative în unități cu paturi şi din 2010 ingrijirile paliative la domiciliu şi în ambulatoriu - Legea drepturilor pacientului şi Contractul cadru din 2007.

 

Click aici pentru detalii


Programul de master în MSPPS promovează ideea achiziției, pe tot parcursul vietii, de competențe complementare formării ințiale. Obiectivul specific al masterului în MSPPS constă în formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităților manageriale, complementare pregătirii medicale inițiale a cursanților, în vederea imbunătățirii raportului cost-beneficiu şi eficientizării serviciilor sanitare, în condiții de calitate ridicată a actului medical. Principala misiune este să completeze cunosțintele din domeniul managementului şi politicilor sanitare şi să contribuie la dezvoltarea de abilități necesare specialiştilor din domeniul medical, într-o paletă suficient de largă pentru ca pregătirea lor să aibă o cât mai extinsă utilitate socială şi la un nivel adecvat de calitate.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii Masterat de Medicină Tradițională Chineză (în limba engleză) se derulează în parteneriat cu Universitatea de Medicină Tradițională Chineză din Beijing (China), o universitate de prestigiu în domeniu. Disciplinele de specialitate sunt predate de cadre didactice cu experiență în programele internaționale ale acestei universități. Prestigiul Universității de MTC din Beijing, unul dintre partenerii şi colaboratorii noştri, este recunoscut direct prin clasarea pe primul loc în ierarhia universităților de MTC din China.
Scopul acestui program de Masterat este de a aduce noi cunoştințe prin cercetarea în domeniul Medicinei Tradiționale Chineze. Principalele sale obiective sunt aplicarea principiilor medicinei bazate pe dovezi în domeniul Medicinei Tradiționale Chineze, concomitent cu dobândirea de cunoştințe asupra principiilor şi metodelor Medicinei Tradiționale Chineze. De asemenea, va permite studenților să evalueze prin cercetare beneficiile terapeutice ale Medicinei Tradiționale Chineze.
Programul se adresează studenților cu pregătire prealabilă în domeniul medicinei, cărora le oferă o motivație bine documentată şi o bază solidă pentru o implicare ulterioară în studiile de calificare în practica acupuncturii sau a altor metode terapeutice ale Medicinei Tradiționale Chineze.
Pregătirea masteranzilor se desfăşoară pe parcursul a 2 ani de studiu (4 semestre), numai la cursuri de zi. Activitățile didactice se derulează în sistem modular, disciplinele fiind organizate în module succesive de câte 2-3 săptămâni de predare intensivă, în conformitate cu numărul de ore prevăzut semestrial în planul de studiu, urmate de evaluare.

 

Click aici pentru detalii

Drept


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială, cooperarea judiciară internațională în materie penală, actul legislativ în dreptul Uniunii Europene; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: tratat, diplomație, diferend internațional, act legislativ în dreptul Uniunii Europene, negocierea internațională, contencios european al drepturilor omului; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: pluralitate de infracțiuni, individualizarea sancțiunilor, proces penal, justiția negociată, cooperarea judiciară internațională, contencios european al drepturilor omului, criminalitate informatică; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Click aici pentru detalii

Sociologie


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Sociologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul masterului este să ofere o pregătire teoretică şi practică aprofundată, concretizată în formarea unor competențe instrumental-aplicative utile atât din perspectiva inserției pe piața muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităților de cercetare ştiințifică în domeniul științelor sociale și ale comunicării. Programul de master Gestiunea campaniilor de imagine va dezvolta competențele absolvenților în gestionarea relațiilor interpersonale atunci când lucrează într-o echipă capabilă să realizeze proiecte în domeniul comunicării persoanelor publice, organizațiilor și a mărcilor de produse sau servicii. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul științelor sociale și ale comunicării.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – sociologie, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS).
Masteratul de GDRU formează competențele de expert senior în managamentul resursei umane.
El se adresează unui conveer foarte divers de domenii de licență. Experiența promoțiilor de pînă acum arată că s-au înscris și au absolvit cu succes, alături de licențiați în managementul resursei umane și sociologie, licențiați în psihologie, științe economice, litere, drept, științele educației, studii europene, inginerie, matematică-informatică, științe militare.

 

Click aici pentru detalii

Asistență socială


Domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de studii universitare de master – asistență socială, durata studiilor – 2 ani (120 de credite ECTS). Acest program de studii are ca obiectiv perfecționarea unui sistem de compentențe privind cercetarea în domeniul asistenței sociale și a dezvoltării comunitare. Absolvenții acestui program de master își vor dezvolta capacitatea de aplicare a teoriilor și metodologiei specifice domeniului de cercetare în dezvoltarea comunitară precum diagnoze ale sistemului de servicii și programe sociale, întocmirea profilelor comunitare, elaborarea unui plan de intervenție la nivelul unei comunități sau grup, implementarea și monitorizarea planurilor de intervenție la nivel comunitar, elaborarea unui model de gestionare și promovare eficienta a serviciilor comunitare. De asemenea, se vor dezvolta și abilități practice de lucru cu grupurile marginale și diferitele categorii de populații asistate.

 

Click aici pentru detalii

Administrarea afacerilor


Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Administrarea Afacerilor. Durata studiilor este 2 ani (120 credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a lua decizii în condiții de risc şi incertitudine specifice administrării afacerilor în turism, de a interpreta dinamica mediului de afaceri în turism şi de a valorifica rezultatele, aplicarea creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluții pentru situații specifice din turism, de a utiliza tehnologia informațională şi conştientizarea posibilităților acesteia de rezolvare a unor probleme specifice domeniului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul turismului.

 

Click aici pentru detalii

Informatică economică


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Informatică economică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe legate de analiza, proiectarea, implementarea de sistemelor informatice integrate, previzionarea și simularea proceselor și fenomenelor economice și utilizarea produselor informatice de asistare a deciziei, proiectarea și execuția unui demers de audit și consultanță în domeniul sistemelor ERP, elaborarea și utilizarea de strategii antreprenoriale moderne în domeniul afacerilor din tehnologia informației. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul IT.

 

Click aici pentru detalii

Contabilitate


Domeniul de studii universitare de masterat în care se încadrează acest program de studii este Contabilitate. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). În cadrul programului există două trasee de specializare: traseul 1 – Politici contabile; traseul 2 – Contabilitate, audit şi control de gestiune. Cei care aleg traseul 2 pot beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu conform protocolului încheiat cu CECCAR. Disciplinele din planul de învățământ asigură acumularea cunoștințelor teoretice, cât și dobândirea unei experiențe și a unei atitudini etice adecvate pentru o carieră profesională în domeniul contabilității, auditului și controlului de gestiune.

 

Click aici pentru detalii

Finanțe


Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Finanțe. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de utilizare a modelelor, tehnicilor și analizelor din sfera financiar-bancară pentru analiza performanțelor financiare și bursiere ale companiilor, precum și a modului de funcționare a companiilor bancare. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul finanțe-bănci.

 

Click aici pentru detalii

Management


Programul de studii de masterat se încadrează în domeniul Management, având durata studiilor de 2 ani (120 credite ECTS). Programul de masterat pregăteşte absolvenți capabili să conducă organizații publice sau private, care să ia decizii vizând realizarea unor proiecte complexe într-un mediu economic dinamic, în care sunt tot mai pozitiv valorizate inițiativa antreprenorială şi capacitatea de a face față riscurilor, dezvoltării durabile, schimbărilor rapide şi unei competiții tot mai acerbe.

 

Click aici pentru detalii

Marketing


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Marketing. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masteranzii dobândesc competențe de dezvoltarea, evaluarea şi implementarea marketingului în medii de afaceri complexe; analiza în profunzime a unei varietăți de concepte, teorii, studii de caz, intrumente, tehnici, tactici și modele de comerț şi marketing; cunoştințe despre structura şi funcțiile marketingului în general şi de politicile şi strategiile de marketing în special; capacitatea de a organiza eficient activitatea profesională.

 

Click aici pentru detalii

Economie și afaceri internaționale


Programul se adresează celor care intenționează să aprofundeze cunoştintele de relații economice internaționale, a celor care îşi doresc o carieră de succes în domeniu şi care vor să se familiarizeze tot mai mult cu multitudinea deciziilor strategice implicate de operarea în mediul de afaceri internațional și intetionează să-și dezvolte abilităti în utilizarea unui întreg instrumentar analitic cu scopul de a lua astfel de decizii în conditiile economiei de piată. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Click aici pentru detalii

Psihologie


Programul de studii se încadrează în domeniul de masterat Psihologie. Programul pregăteşte specialişti în psihologie în concordanță cu profilul de competențe al psihologului, aşa cum este el definit în documente de referință europene şi naționale ale profesiei. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți ai programelor de licență : Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul dezvoltă competențe de intervenție în organizații, de la nivelul aplicării soluțiilor algoritmice (licență), la nivelul intervenției autonome, în situații noi, complexe sau deteriorate. Sunt formate, de asemenea competențe de consultanță şi consiliere în domeniul organizațional, pentru gestiunea resurselor umane, optimizarea adaptării profesionale şi promovarea stării de bine la locul de muncă.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Pot fi admişi şi absolvenți programelor de licență: Psihopedagogie specială, Pedagogie, Asistență socială, Sociologie etc. Programul oferă fundamentele înțelegerii manifestărilor comportamentale normale şi patologice, a situației de viață şi a dificultăților cu care se confruntă clientul, stăpânirea instrumentelor de evaluare psihologică şi a tehnicilor şi metodelor specifice consilierii psihologice şi psihoterapiei, precum şi formarea capacității de decizie pentru alegerea strategiei de intervenție psihologică personalizată, adecvată fiecărui caz.

 

Click aici pentru detalii


Programul de studii masterale se încadrează în domeniul Psihologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite). Studenții îşi formează competențe în analiza situațiilor critice din domeniul educațional, evaluarea psihologică, consilierea elevilor din toate ciclurile şi a familiei, furnizarea de consultanță pentru profesori, manageri şcolari, comunitate.Sunt admişi absolvenți cu diplomă de licență în Psihologie, Psihopedagogie specială, Asistență Socială, Sociologie şi în orice alt domeniu.

 

Click aici pentru detalii

Științe ale educației


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Științe ale Educației. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Absolvenții au competențele necesare pentru a proiecta și realiza intervenții în domeniul educației timpurii și a școlarității mici, a consilia și a asista grupuri educaționale, a proiecta, a derula și a valorifica cercetari în domeniu.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Științe ale Educației. Programul asigură 120 de credite ECTS(doi ani de studiu) . Studenții dobândesc competențe specifice formării de profesioniști eficienți în domeniul managementului școlar și al formării adulților(două trasee asigurate prin planul de învățământ) Diploma comună este însoțită de suplimentul de diplomă care diferențiază traseele.

 

Click aici pentru detalii

 

Filologie


Programul de studii de masterat Cultură și discurs în spațiul anglo-american în forma IFR este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de masterat Filologie, și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată (120 ECTS) pentru viitorii profesori de limba și literatura engleză. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Click aici pentru detalii

 


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul Inovare culturală este orientat atât către cercetarea umanistă cât şi către aria creativității literare şi culturale. El se bazează pe specificul literelor braşovene la care activează profesori care sunt atât scriitori cât şi manageri culturali. Aceste competențe complementare ale cadrelor didactice cu experiență fac ca atât latura științifică cât şi cea care ține de creativitatea literară şi culturală, în sens larg, să fie foarte bine puse în evidență.
Programul are o latură practică foarte solidă pentru că el mizează pe dobândirea de competențe „în acțiune”. Masteranzii sunt învățați nu numai cum se scrie un proiect cultural, cum se creează sau traduce un text (în diferite genuri), dar şi cum se realizează până la capăt un produs, cu toate elementele care îl compun.

 

Click aici pentru detalii


Programul de masterat cu frecvență redusă Limba și literatura română – identitate în multiculturalism este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul Filologie și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba și literatura română. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează programul Studii de limba și literatura română este Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), iar planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România și pe baza valorificării expertizei specialiștilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs și de seminar nu se focalizează pe transmiterea de informație, ci pe selecție și consultanță în vederea gestionării eficiente a informației științifice de către student. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).
Planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, și valorifică expertiza specialiștilor de la Facultatea de Litere și pune în valoare specificul cultural, literar și lingvistic al spațiului transilvan. Activitățile de curs și de seminar au caracter interactiv, focalizând pe formarea unor competențe interculturale în concordanță cu cerințele lumii globalizate, pe stimularea capacității de cercetare și lucru în echipă, de stimularea originalității și creativității individuale. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare din perspectivă interculturală și interdisciplinară.

 

Click aici pentru detalii


Subsumat domeniului Filologie, Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) este un program masteral de cercetare derulat exclusiv în limba engleză pe parcursul a doi ani (4 semestre, 120 ECTS). Disciplinele din alcătuirea planului de învățământ sunt orientate înspre studierea, din perspectivă macrolingvistică, a unui complex de fenomene asociate comunicării în și dintre comunități etnice și profesionale diferite. Care sunt variabilele situațiilor de comunicare interculturală? Cum pot fi ele investigate sistematic? Ce forme îmbracă transferul sensurilor și mesajelor de la o comunitate lingvistică la alta? Acestea sunt câteva dintre aspectele problematizate în cadrul acestui program. Predarea și învățarea se bazează pe metode euristice care presupun implicarea studentului în activități și proiecte individuale și în echipă, rezolvarea de probleme concrete de comunicare, precum și pe crearea de oportunități pentru punerea în practică a informațiilor descoperite. Este vizată cu prioritate pregătirea de specialiști capabili să identifice în timp real variațiile culturale și să le interpreteze în spiritul relativismului cultural și lingvistic, pentru a interacționa cu succes în contexte culturale și în situații de comunicare diferite.

 

Click aici pentru detalii

Muzică


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Muzica. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și metodelor privind:
- viziuni proprii asupra psihicului uman;
- analiza metodelor și tehnicilor terapeutice, utilizate în meloterapia individuală și de grup;
- decodificarea corectă a datelor filosofice, psihologice, sociologice și medicale ale folosirii muzicii ca terapie;
- interpretarea unor selecții reprezentative ale metodelor, tehnicilor, materialelor și echipamentelor meloterapeutice;
- adaptarea materialelor muzicale în planul de tratament al clienților;
- definirea abilităților psiho-pedagogice, de interrelaționare cu clienții, necesare în procesul meloterapeutic etc.

 

Click aici pentru detalii


Programul de Masterat tip Bologna, Stil şi performanță în interpretare instrumentală şi vocală, cu limbă de predare română, organizat în cadrul Facultății de Muzică, specializarea Interpretare muzicală – Instrumente şi Canto, domeniul Muzică se desfășoară pe parcursul a 2 ani, patru semestre (120 ECTS), forma de învățămînt, cu frecvență, zi. Studenții acumulează pe parcursul perioadei de studii un ansamblu de cunoştințe și competențe profesionale formatoare și dezvoltatoare în domeniul muzicii instrumentale şi vocale ce vor conduce după finalizarea studiilor la elaborarea și implementarea unor proiecte artistice conforme cu nivelul actual de dezvoltare a societății muzicale actuale.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes a situațiilor de muncă sau de învățare specifice domeniului Muzică, precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență;de recunoaştere, intonare şi codificare grafică a unor structuri specifice creației muzicale a secolului XX; de descrierea unor tehnici complexe de scriitură si identificarea unor modalităi de exprimare grafică a imaginii auditive în muzica modernă/contemporană; de descriere din punct de vedere istoric şi retoric a fenomenului muzical - compoziție, interpretare şi receptare muzicală. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor ocupații afiliate domeniului Muzică.

 

Click aici pentru detalii

Știința sportului și educației fizice


Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Știința Sportului şi Educației Fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții masteranzi dobândesc competențe teoretico-aplicative din sfera psihomotricității în vederea îmbunătățirii calității vieții şi a eficientizării activităților profesionale, își perfecționează capacitățile de evaluare şi investigare interdisciplinare destinate ameliorării cercetării pe componenta de psihomotricitate. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul fundamental al Științei Sportului și Educației Fizice.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare adecvată a efortului în funcție de factorii de antrenament specifici unor grupe de discipline şi sporturi cu ponderi diferite ale acestora și de planificare a indicatorilor de performanță. Caracterul masterului este axat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de înaltă performanță.

 

Click aici pentru detalii


Domeniul de studiu în care se încadrează acest program de master este Știința sportului şi educației fizice. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), studenții dobândind abilități și competențe de optimizare a performanței sportive, de dirijare eficientă a efortului fizic, planificare și programare a procesului de antrenament sportiv, nutriție, doping, fiziologie, psihologie sportivă, impresariat sportiv, cercetare avansată sau legislație în domeniu. Totodată, studenții au posibilitatea de a opta pentru specializarea într-o ramură sportivă, aprofundând studiile de la ciclurile anterioare de studii.
Specificul programului de master este direcționat pe componența vocațională, oferind absolventului posibilități multiple de manifestare profesională în sportul de performanță sau de înaltă performanță.

 

Click aici pentru detalii

Management integrat de mediu