Politica Erasmus a Universității Transilvania din Brașov

Conștientizând potențialul propriu de promovare a valorilor în societate și contribuția sa la atingerea obiectivelor de creare a spațiului european al educației (EEA), Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) adaugă dimensiunea internațională celor trei componente de bază ce contribuie la realizarea misiunii sale (predare - învățare, cercetare științifică și servicii pentru societate).

Noua strategie de internaționalizare a UNITBV, stabilită recent, este parte integrantă din strategia generală a instituției pentru perioada 2020-2024. Ea se bazează pe una dintre cele trei priorități instituționale stabilite pentru perioada următoare, și anume promovarea intensă a activităților de internaționalizare, ca mijloc de îmbunătățire a performanței comunității universitare. Pentru atingerea a șapte din cele zece obiective strategice referitoare la internaționalizare se impune participarea activă la noul program Erasmus. Aceste obiective sunt următoarele:

 • 1. Dezvoltarea capacității instituționale și creșterea vizibilității internaționale a universității prin consiliere la nivel internațional.
 • 2. Creșterea potențialului universității de a atrage studenți internaționali prin dezvoltarea, ȋn fiecare facultate, a cel puțin unui program cu predare în limbă străină (inclusiv diplome duble/comune în parteneriate cu alte universități din străinătate), în special la ciclurile de masterat și doctorat.
 • 3. Îmbunătățirea competențelor lingvistice ale corpului academic, ale personalului administrativ şi studenților şi stimularea cadrelor didactice care predau la programele de studii în limbi străine.
 • 4. Stimularea participării personalului universitar la evenimente internaționale de educație, științifice sau în interesul învățământului, ca premisă a dezvoltării cooperării internaționale, îmbunătățirii vizibilității universității și creșterii calității.
 • 5. Stimularea participării cadrelor didactice şi studenților în mobilități şi cooperări internaționale finanțate de agenții/ organizații naționale şi internaționale, dintre acestea programul Erasmus având cel mai important rol.
 • 6. Intensificarea implicării specialiştilor din străinătate ȋn procesele didactice, de cercetare şi administrative ale universității.
 • 7. Adaptarea structurii organizatorice şi organizarea periodică a unor acțiuni şi evenimente pentru studenții internaționali, în vederea creşterii gradului de atragere, acomodare şi integrare a acestora.

În ceea ce privește primul obiectiv, UNITBV consideră că prin schimburile internaționale de experiență și bune practici se obține o plusvaloare considerabilă, în principal în domeniile în care este nevoie de dezvoltarea de noi politici și instrumente. Criza epidemiologică cu care se confruntă întreaga lume în prezent a dezvăluit necesitatea reconsiderării unor probleme precum competențele digitale, dezvoltarea durabilă sau educația incluzivă, ca elemente cheie în consolidarea capacității instituționale. În acest sens, contribuția partenerilor noștri tradiționali în programul Erasmus este considerată ca având un potențial deosebit la îmbunătățirea capacității instituționale a universității. Consiliul consultativ internațional ce va fi înființat de UNITBV va fi format din specialiști reputați, cu vastă experiență în managementul universitar, implicați anterior în diverse activități de cooperare internațională cu universitatea noastră; cei mai mulți dintre ei sunt parteneri de încredere încă din primii ani ai implementării programului Erasmus. Prin participarea la program vom avea posibilitatea să beneficiem în continuare de experiența lor, necesară pentru consiliere externă de specialitate pe probleme legate de modernizarea și dezvoltarea universității.

Atingerea celui de-al doilea și al treilea obiectiv se bazează foarte mult pe oportunitățile oferite de participarea la programul Erasmus: începând cu experiența internațională dobândită de personalul academic prin participarea la mobilități de predare, continuând cu abilitățile lingvistice dezvoltate prin participarea la diferite cursuri organizate în cadrul programului atât pentru studenți, cât și pentru personalul universitar, sau dezvoltarea modulelor de curs și a programelor de studii care vizează obținerea de diplome duble / comune în cooperare cu partenerii noștri Erasmus.

Pentru implementarea celui de-al patrulea obiectiv, universitatea are o viziune clară pentru stimularea membrilor săi de a participa la evenimente internaționale, deoarece s-a dovedit că mărirea capacității de cercetare - dezvoltare - inovare a instituției și vizibilitatea sa internațională se pot realiza și prin activitatea în echipe comune de cercetare la nivel internațional. Parteneriatele stabilite inițial prin proiecte Erasmus și consolidate ulterior prin încrederea reciprocă dobândită în timp, au evoluat de obicei spre o cooperare pe termen lung, extinsă și în domeniul cercetării. Pe de altă parte, nu numai cercetarea este vizată aici; participarea la evenimente internaționale organizate de partenerii noștri Erasmus pe probleme cheie legate de învățământul superior (de exemplu, digitalizarea, mobilitatea virtuală pentru asigurarea unui mediu ecologic, asigurarea de oportunități egale pentru cursanți prin educație incluzivă), precum și evenimentele organizate de UNITBV, contribuie la îmbunătățirea dialogului dintre parteneri în vederea identificării de soluții comune la provocările cu care ne confruntăm cu toții în prezent.

Participarea mediului academic și a studenților la programele de mobilitate și cooperare internațională este unul dintre obiectivele constante ale UNITBV, obiectiv ce a fost întotdeauna prezent în strategia de internaționalizare de-a lungul anilor și este valabil și pentru perioada următoare. În acest sens, Programul Erasmus, cu toate acțiunile sale, va juca un rol esențial în internaționalizarea universității, așa cum a făcut-o și până acum. UNITBV asigură recunoașterea deplină a mobilităților Erasmus, atât pentru studenți, cât și pentru personalul universitar și va continua să stimuleze cadrele didactice implicate în proiecte de educație și cercetare. Se va acorda sprijin suplimentar pentru dezvoltarea acordurilor inter-instituționale pentru domeniile de studii din oferta universității, mai puțin reprezentate în cooperarea internațională. Ca răspuns la recomandarea CE referitoare la cetățenia activă, UNITBV va crea și activa Corpul Ambasadorilor Erasmus, ca vector pentru stimularea participării studenților la mobilități internaționale. Membrii Corpului Ambasadorilor Erasmus vor fi formați în vederea obținerii competențelor necesare pentru îndeplinirea cu succes a misiunii lor: motivație, educație și responsabilitate. Totodată, sunt prevăzute acțiuni specifice pentru îmbunătățirea diseminării oportunităților oferite de programul Erasmus în cadrul întregii comunități universitare.

Un alt obiectiv strategic pentru internaționalizarea universității vizează creșterea contribuției specialiștilor cu recunoaștere internațională în procesele didactice, de cercetare și administrative ale universității. Unul dintre principalele moduri de a realiza acest obiectiv este participarea cadrelor didactice la mobilități în cadrul programului Erasmus+, ce vor permite partenerilor noștri internaționali, reputați specialiști din diferite domenii de studii, să desfăşoare activități de predare la UNITBV; în cadrul acestor mobilități vor beneficia de vasta experiență a specialiștilor din străinătate personalul universitar și studenții, deopotrivă.

Nu în ultimul rând, universitatea își propune să-şi adapteze structura organizațională și să organizeze periodic activități și evenimente pentru studenții internaționali, pentru a crește nivelul de adaptare și integrare a acestora, dar și interesul pentru studiu la UNITBV. Câteva exemple sunt: asigurarea actualizării permanente pe site-ul instituției a informațiilor cu privire la programele de studii oferite; intensificarea activităților desfășurate de echipa UNITBV Student Welcome Team; implicarea Corpului Ambasadorilor Erasmus în activități de sprijin pentru studenții internaționali aflați în mobilitate la UNITBV; oferirea de consiliere și îndrumare pentru adaptarea studenților Erasmus la intrarea într-un mediu cultural diferit, precum și organizarea de evenimente dedicate acestora (Erasmus Welcome Day, International Student Cultural Night Out); stimularea participării studenților Erasmus la proiecte științifice pe termen scurt și mediu derulate împreună cu colegii lor români și a diseminării rezultatelor cercetării prin participarea la evenimente științifice studențești organizate de universitate.

Față de cele de mai sus trebuie menționat faptul că, deși strategia de internaționalizare a UNITBV este elaborată pentru următorii patru ani, fiind un document rezultat din planul strategic general, angajamentul instituției pentru internaționalizare și participare la Programul Erasmus este pe termen lung, acoperind în totalitate perioada de valabilitate a noii Carte Erasmus, 2021-2027.

UNITBV dorește să continue implicarea în toate acțiunile Erasmus, întrucât se apreciază că toate aceste acțiuni vor juca un rol important în implementarea strategiei de internaționalizare și modernizare a universității, fiecare contribuind la realizarea a cel puțin unuia, dacă nu a tuturor obiectivelor strategice prezentate în paragrafele de mai sus.

KA1 - Mobilitatea de învățare: Mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior este gestionată integral de Biroul Erasmus+, care asigură comunicarea permanentă cu instituțiile partenere. Această structură este coordonată de Comitetul de Management, format din coordonatori instituționali și coordonatori ai facultăților/ departamentelor. Metodele operaționale și de comunicare se bazează pe întâlniri periodice, contacte directe și comunicare prin internet.

Pentru mobilitățile incoming, Biroul Erasmus+ centralizează cererile primite de la studenții și personalul interesat în realizarea de mobilități la Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV) și le transmite coordonatorului facultății vizate. Pentru studenții incoming se asigură mentoratul de către coordonatorul Erasmus+ al facultății respective. Facultatea de Litere, prin Centrul de Învățare a Limbilor Moderne, oferă cursuri de limba română pentru beneficiarii de mobilități Erasmus incoming.

Biroul Erasmus+ organizează în fiecare an, de regulă, două apeluri de selecție pentru studenții universității care doresc să beneficieze de o mobilitate și cel puțin două evenimente de informare pentru studenții și personalul universitar (personal academic și administrativ), în cadrul cărora participanții sunt familiarizați cu programul Erasmus+ și cu ofertele partenerilor internaționali. Pentru a crește numărul studenților care pleacă în mobilități, în ultimii ani au fost organizate apeluri suplimentare de selecție. O atenție deosebită se acordă studenților defavorizați (cu venituri mici) și studenților cu dizabilități; ei sunt încurajați să participe la mobilități și sunt informați despre facilitățile de care ar putea beneficia.

Studenții care pleacă în mobilitate au câte un tutore și un mentor desemnați, care îi monitorizează pe toată perioada mobilității în instituția gazdă, respectiv în instituția de origine, asigurându-le derularea corespunzătoare a mobilității. Înainte de plecarea studenților în mobilitate, toți coordonatorii Erasmus+ organizează întâlniri cu aceştia, la care sunt încurajați să solicite sfaturi de la studenții care au beneficiat de astfel de experiențe în anul precedent. Rapoartele studenților care au fost plecați în mobilitate sunt analizate iar dacă s-au identificat probleme, se discută cu instituțiile partenere, astfel încât acestea să nu se mai repete.

Începând cu anul 2020, UNITBV va înființa Corpul Ambasadorilor Erasmus, compus din foști studenți Erasmus dornici să contribuie la stimularea participării colegilor lor la mobilități internaționale. Pentru îndeplinirea cu succes a misiunii lor, aceștia vor fi instruiți de către coordonatorii Erasmus+ și vor fi recompensați pentru activitatea lor prin diverse stimulente oferite de universitate.

Mobilitatea de formare a personalului poate fi organizată fie centralizat, de către Biroul Erasmus+, fie de coordonatorul facultății, în funcție de obiectivele de formare. Biroul Erasmus+ sprijină colegii interesați în identificarea mobilității celei mai potrivite poziției ocupate și în finalizarea procedurii administrative. În plus, toate ofertele de formare primite de la universitățile partenere sunt diseminate în universitate. Recunoașterea mobilității se bazează pe certificatul de participare emis de instituția gazdă și pe raportul individual de activitate.

UNITBV îşi alege partenerii internaționali în principal pe baza experiențelor individuale anterioare ale personalului său: o cooperare fructuoasă la scară mică poate evolua în acorduri cadru la nivel instituțional. Pe de altă parte, există vectori de imagine ai UNITBV (absolvenți, foști profesori, etc., care predau în prezent în universități străine) care identifică și propun noi parteneriate. Astfel, instituția noastră și-a extins relațiile internaționale în Europa, Asia, Africa, Americile de Nord și de Sud, iar numărul acordurilor inter-instituționale cu universități din afara Europei (așa-numitele „țări partenere”) a crescut exponențial.

Oportunitățile oferite de mobilitățile Erasmus+ sunt recunoscute în universitatea noastră ca un mijloc valoros ce permite studenților o imersiune consistentă într-o altă țară și cultură; întreaga instituție depune eforturi considerabile pentru implementarea cu succes a acestora, de exemplu, pregătirea lingvistică - prin cursuri de limbi străine incluse în toate programele de studii sau recunoașterea completă și automată a creditelor ECTS. Totodată, educația incluzivă, prin asigurarea egalității de șanse pentru toți studenții de a participa la mobilități, reprezintă o prioritate UNITBV.

Ultima afirmație de mai sus este pe deplin susținută, argumentul cel mai puternic fiind dat de implicarea activă a universității în KA2 - Cooperarea între organizații și instituții: parteneriate pentru excelență - universități europene. Universitatea Transilvania din Brașov face parte din Alianța Europeană pentru Incluziune, Integrare și Implicare - 3IN - împreună cu alte șase universități: Diaconia University of Applied Sciences - Finlanda, VID University Specialized - Norvegia, University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt - Germania, Universitatea din Malaga - Spania, ISAVE lnstituto Superior de Saude - Portugalia și Universitatea Sorbona Paris Nord - Franța. Scopul principal al Alianței 3IN și obiectivul său ambițios pe termen lung este co-crearea unei universități europene inovatoare - model de operare pentru o lume mai bună - o lume în care nimeni nu este lăsat în urmă. Participarea la Programul Erasmus - KA2 va contribui cu siguranță la atingerea acestui obiectiv generos.

Conform teoriei schimbării pe termen lung, adoptată de alianța noastră, viziunea şi incluziunea completă se vor obține prin schimbarea și transformarea societății, posibile prin parcurgerea următoarele etape: 1) Colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior bazată pe valori, prin abordarea eco-socială; 2) Formarea Alianței Universității Europene 3IN (Alianța Incluziunii, Integrării și Implicării); 3) Contribuția la Spațiul European de Educație Incluzivă (EEA), în care nimeni nu e lăsat în urmă; 4) Asigurarea impactului și dialogului dintre viitorii factori ai schimbării și diversele comunități locale și globale.

Alianța 3IN aduce plus-valoare studenților, personalului universitar, orașelor, regiunilor și națiunilor în care suntem integrați, cât și spațiului de învățământ european, prin următoarele instrumente și metode: 1) inovații pedagogice, metodologice și tehnologice comune, învățare virtuală și fizică comună, medii, servicii și resurse de asistență, cursuri și materiale la toate nivelurile instituțiilor de învățământ; 2) oportunități incluzive pentru a explora fizic, virtual și mental noi culturi, limbi și comunități; 3) cunoștințe bazate pe scopul de a crea comunități / hub-uri pentru a crește înțelegerea științifică și aplicată a problemelor transversale despre migrație, populism, îmbătrânirea populației, probleme de gen și discriminare; 4) căi flexibile de învățare pe tot parcursul vieții create în cadrul alianței și cu alte alianțe europene; 5) modalități fezabile de a extinde rezultatele în alte domenii academice din alianță și cu alte alianțe europene; 6) puncte de contact incluzive, rețele și parteneriate pentru studenții noștri, personalul și părțile interesate. Toate acestea au fost deja aprobate de universitățile partenere prin documentul de constituire al Alianței 3IN, semnat de rectorii celor șapte instituții în 13 februarie 2020, la Paris.

KA2 - Cooperarea între organizații și instituții: programele de studii de master Erasmus Mundus continuă să fie de mare interes pentru UNITBV, instituția noastră fiind deja implicată în astfel de proiecte. Experiența acumulată până acum confirmă faptul că implementarea diplomelor de master comune Erasmus Mundus are o contribuție majoră la îmbunătățirea calității predării și învățării, precum și la creșterea potențialului universității de a atrage studenți internaționali, în special din țările emergente. Nu întâmplător, deci, dezvoltarea programelor cu diplomă dublă/ comună reprezintă unul dintre obiectivele strategiei de internaționalizare.

În ceea ce privește celelalte acțiuni cheie, KA2: Parteneriate pentru cooperare și schimburi de practici și Parteneriate pentru inovare și KA3: Sprijin pentru elaborarea de politici și cooperare, UNITBV va continua să joace un rol activ în participarea la diferite proiecte dezvoltate împreună cu partenerii săi Erasmus și să ofere sprijin pentru modernizarea instituțiilor de învățământ superior din țările partenere. Activitatea universității desfășurată până acum în această direcție poate fi urmărită pe site-ul său web, la adresa https://www.unitbv.ro/ro/research/rezultatele-cercetarii/international-competitions.html, unde sunt prezentate respectivele proiecte.

Participarea UNITBV la programul Erasmus va contribui la atingerea obiectivelor strategiei de internaționalizare dezvoltate pentru perioada următoare. Prin urmare, obiectivele și indicatorii pentru monitorizarea impactului sunt în concordanță cu acțiunile prevăzute în strategie, aşa cum se prezintă în continuare:

 • • Identificarea persoanelor celor mai potrivite pentru Consiliul Consultativ Internațional al UNITBV și asigurarea actualizării periodice a acestui consiliu în conformitate cu strategia generală a universității. În acest sens, partenerii tradiționali Erasmus prezintă un interes major.
 • • Înființarea a cel puțin unui program de studii cu predare în limbă străină, în special la ciclurile de masterat și doctorat în facultățile care nu au încă incluse astfel de programe în oferta educațională. Proiectele Erasmus din cadrul KA2 vor fi utilizate în continuare ca mijloace pentru dezvoltarea conținuturilor programelor de studii și/sau a modulelor de curs, precum și pentru înființarea de programe de studii cu diplomă dublă/ comună.
 • • Evaluarea internă periodică a programelor de studii cu predare în limbă străină, atât din punctul de vedere al calității proceselor, cât și al numărului de studenți Erasmus care participă la aceste programe. Analiza va avea în vedere mai mulți indicatori, cum ar fi: numărul total de studenți Erasmus incoming pe an, ponderea studenților Erasmus care urmează programele cu predare în limbi străine, din numărul total de studenți incoming, nivelul de satisfacție al studenților Erasmus incoming cu privire la calitatea cursurilor, a metodelor noi și moderne aplicate în procesul de predare - învățare etc. Feedback-ul studenților va fi luat în considerare pentru îmbunătățirea calității programelor de studii.
 • • Îmbunătățirea abilităților lingvistice ale studenților și personalului UNITBV, prin participarea lor la cursurile de limbi străine oferite de universitățile partenere în cadrul programului Erasmus, precum și prin utilizarea eficientă a instrumentului lingvistic furnizat on-line de Uniunea Europeană (Online Linguistic Support). Proiectele Erasmus ce vor fi dezvoltate în perioada următoare în cadrul KA2, vor avea în vedere organizarea de școli internaționale de vară / iarnă cu cursuri intensive de limbi străine pentru personalul universitar și studenți.
 • • Creșterea numărului de studenți care participă la programul de mobilitate Erasmus, atât outgoing cât și incoming. În timp ce numărul mobilităților inbound crește ușor în fiecare an, confirmând astfel vizibilitatea și reputația internațională a UNITBV, numărul mobilităților outbound ale studenților este relativ constant în ultimii ani. Pentru următorul program Erasmus se urmărește stimularea, chiar mai mult decât s-a făcut până acum, a participării studenților la mobilitățile de studiu și plasament, de exemplu prin: continuarea asigurării recunoașterii complete şi automate a creditelor ECTS obținute în instituția gazdă; creșterea relevanței evenimentelor de tip Erasmus Info Days organizate pentru studenți, folosind Corpul Ambasadorilor Erasmus ca vectori de comunicare cu studenții; diversificarea metodelor de diseminare, cu un accent sporit pe platformele de social media etc. În același timp, ne propunem să creștem numărul studenților defavorizați/ cu dizabilități care participă la mobilități internaționale. Pentru evaluarea impactului se vor folosi indicatori cantitativi precum: numărul de studenți (outgoing și incoming), ponderea studenților defavorizați/ cu dizabilități în numărul total de studenți outgoing, nivelul de interes manifestat de studenții UNITBV față de evenimentele de informare - numărul de participanți și numărul de solicitanți pentru un grant Erasmus din numărul total de participanți la evenimentele de informare etc..
 • • Creșterea numărului de participanți la programul de mobilitate Erasmus, din cadrul personalului universitar (cadre didactice și personal administrativ), atât pentru mobilități outbound cât și inbound. Este unanim recunoscut faptul că mobilitatea personalului are un impact major asupra îmbunătățirii procesului de internaționalizare al universității, de exemplu prin creșterea capacității instituției de a furniza cursuri, chiar programe de studii complete, în limbi străine. În perioada următoare se dorește ca fiecare cadru didactic să participe la mobilități internaționale sau la alte evenimente internaționale în interesul învățământului, iar programul de mobilitate Erasmus este primul mijloc pentru atingerea acestui obiectiv. De asemenea, vor fi îmbunătățite măsurile pentru recunoașterea competențelor dobândite în timpul mobilităților și diseminarea experiențelor internaționale în rândul colegilor.
 • • Îmbunătățirea calității parteneriatelor în sensul asigurării schimburilor bilaterale, precum și implicarea în comun a partenerilor în proiecte educaționale în cadrul acțiunilor Erasmus KA2 și KA3. Ne așteptăm nu numai la o creștere a numărului de acorduri interinstituționale, ci și la implementarea acestora cu un grad ridicat de satisfacție în rândul beneficiarilor. În același timp, dorim să creștem capacitatea universităților partenere (în special a celor din țările partenere) de a iniția și/ sau participa la proiecte Erasmus, ceea ce ar reprezenta o cale importantă pentru dezvoltarea și modernizarea lor.

UNITBV respectă pe deplin principiile nediscriminării stabilite de Programul Erasmus și asigură accesul şi șanse egale pentru participanții mobili proveniți din toate mediile. Prin participarea la programul Erasmus se intensifică implicarea noastră strategică în agenda europeană de modernizare și internaționalizare, universitatea susținând toate cele trei direcții ale viitorului program Erasmus: digital, verde și incluziv. Participarea la program va oferi beneficii unei secțiuni transversale mai largi a societății, asigurând studenților și personalului capacitatea de a studia și activa în Europa și în întreaga lume, înzestrând absolvenții cu competențe utile într-o piață a muncii globală și deosebit de competitivă. În plus, ne așteptăm la creșterea calității potențialilor candidați la statutul de studenți precum și a atractivității candidaților internaționali pentru universitatea noastră. Nu în ultimul rând, ne dorim ca participarea UNITBV la consorțiul universitar european 3IN Alliance să aibă un puternic impact pentru dezvoltarea și modernizarea instituției, în ansamblul său.

Prof. dr. ing. Simona Lache,

Prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității
Coordonatorul instituțional Erasmus+

Brașov, 21 mai 2020