Acte de studii

Actele de studii din sistemul național de învățământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învățământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite. Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligații care decurg din legislația în vigoare. Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat şi atestat.

Documente necesare pentru a intra în posesia diplomei: 

• Carte de identitate (în original) pentru cetățenii români sau paşaport (în original) pentru cetățenii străini şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
• Suplimentul la diplomă sau Foaia matricolă (se ridică de la secretariatul facultății absolvite);
• două fotografii tip ¾ cm, color, recent realizate, pe hârtie fotografică mată (după caz);
• taxă de păstrare (stocare), în cazul actelor de studii eliberate după o perioadă mai mare de timp de 60 de luni de la data absolvirii.

Pentru ridicarea diplomei este necesar să vă programați AICI.
Înainte de a vă programa pentru eliberarea Diplomei de studii, aveți posibilitatea de a completa online Chestionarul privind traseul ocupational.

Recomandări:
Păstrați în bune condiții originalele actelor de studii şi evitați depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiați originalele actelor de studii, deoarece puteți avea dificultăți în privința autentificării şi apostilării acestora.

Eliberarea actelor de studii

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original. În situații bine motivate, când titularul actului de studii nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii universității, pe bază de procură autentificată la notariat sau împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.
Procura notarială întocmită pe teritoriul altui stat trebuie să fie supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga) de către autoritățile competente din statul unde a fost întocmită, conform convențiilor internaționale şi se depune în original însoțită de traducere legalizată în limba română.
Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea este disponibilă AICI.
Împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din alte state şi emise sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie supralegalizate/apostilate şi traduse.

Duplicate ale actelor de studii şi documentelor universitare

În cazul pierderii sau distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii următoarelor documente:

a. Duplicat al unui act de studii (de tip diplomă/certificat/atestat) care a fost pierdut sau distrus
• Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universității.
• Monitorul Oficial al României – în care a apărut anunțul pierderii sau distrugerii complete a actului de studii. În anunț vor fi menționate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai dețineți nici o copie a actului pierdut, puteți solicita o adeverință cu datele necesare publicării anunțului în Monitorul Oficial.
• Declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus.
• Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere
• Copie a documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport)
• Două fotografii realizate recent, format 3 x 4 cm, color, pe hârtie fotografică
• Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
• Procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul, după caz.

b. Duplicat al unui act de studii (de tip diplomă/certificat/atestat) care a fost deteriorat parțial sau plastifiat
• Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universității.
• Actul de studii deteriorat parțial sau plastifiat, în original.
• Declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus.
• Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere
• Copie a documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport)
• Două fotografii realizate recent, format 3 x 4 cm, color, pe hârtie fotografică
• Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
• Procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul, după caz.

Dosarul cuprinzând documentele menționate mai sus se depune la registratura universității şi este supus aprobării conducerii universității. Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii. Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condițiile practicate la eliberarea actelor originale.

c. Duplicat al unui document universitar anexă la diplomă (supliment la diplomă / foaia matricolă)
• Cerere de întocmire a duplicatului.
• Declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus sau deteriorat.
• Copie a documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport)
• Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
• procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul, după caz.

Dosarul cuprinzând documentele menționate mai sus se depune la facultatea care a organizat studiile. Titularul poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii. Eliberarea duplicatelor documentelor universitare se efectuează în condițiile practicate la eliberarea documentelor originale.

Foi matricole, programe analitice, adeverințe

Foile matricole şi situațiile şcolare se eliberează la cererea studenților şi absolvenților.
Cererea însoțită de chitanța reprezentând taxa pentru eliberarea foii matricole/situației şcolare se transmite secretariatului facultății absolvite.

Programele analitice se eliberează la solicitarea absolvenților. Pentru studenți şi foşti studenți cu studii nefinalizate programa analitică va cuprinde numai disciplinele studiate şi promovate de solicitant.
Cererea însoțită de chitanța reprezentând taxa pentru eliberarea programei analitice se transmite secretariatului facultății absolvite.

Adeverința de autenticitate: este solicitată de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în vederea vizării actelor de studii sau de către alte instituții şi certifică autenticitatea şi valabilitatea înscrisurilor din actele de studii şi anexele acestora.
Cererea însoțită de chitanța reprezentând taxa, copii ale diplomei/certificatului şi a suplimentului la diplomă/foii matricole se depun la registratura universității sau se transmit prin email la Biroul Acte studii.

Echivalarea/ recunoaşterea actelor de studii în străinătate

Pentru recunoaşterea /echivalarea actelor de studii în străinătate vă recomandăm să luați legătura cu autoritățile competente din țara de destinație care se ocupă de recunoaşterea studiilor.
Vizarea actelor de studii este de competența Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale: https://cnred.edu.ro/#Vizare
În unele cazuri vi se poate solicita copia certificată a actelor de studii emise de Universitatea Transilvania din Brasov. Copiile certificate „conform cu originalul” se emit la cerere şi se transmit prin corespondența directă de la Universitatea Transilvania din Braşov către instituția din străinătate care le-a solicitat.
Cererea însoțită de chitanța reprezentând taxa, copii ale diplomei/certificatului şi a suplimentului la diplomă/foii matricole se depun la registratura universității sau se transmit prin email la adresa secretar-sef@unitbv.ro.
Universitatea Transilvania din Braşov efectuează la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale actelor de studii şi documentelor universitare de tip foaie matricolă sau adeverință, în limbile engleză, franceză sau germană şi se eliberează sub antetul şi sigiliul universității, cu semnătura rectorului. Traducerile se emit la cerere şi se transmit prin corespondența directă de la Universitatea Transilvania din Braşov către instituția din străinătate care le-a solicitat.
Solicitările se depun la sediul Centrului de Învățare a Limbilor Moderne (Aula Universității Transilvania, et.II. - Strada Iuliu Maniu nr. 41A) sau prin email la adresa cilm@unitbv.ro.

Taxe

Vezi cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități