Acte de studii

Actele de studii din sistemul național de învățământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învățământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite. Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligații care decurg din legislația în vigoare. Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă şi suplimentul la diplomă.

Documente necesare pentru a intra în posesia diplomei

• Buletin/carte de identitate (în original) pentru cetățenii români sau paşaport (în original) pentru cetățenii străini şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, dacă modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
• Suplimentul la diplomă sau Foaia matricolă;

Cui i se eliberează actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original. În situații bine motivate, când titularul actului de studii nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea conducerii, pe baza unei procuri care să menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetățenilor români sau străini cu domiciliul/reşedința în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convențiilor internaționale, de către autoritățile competente din ţțara respectivă. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.

Foi matricole şi programe analitice

Foile matricole pentru promoțiile 1983-1995 se eliberează la cererea absolvenților.
Programele analitice se eliberează numai la solicitarea absolvenților.
Cererea se depune la registratura universității sau la secretariatul facultății absolvite, însoțită de chitanța reprezentând taxa pentru eliberarea foii matricole/programei analitice.

Duplicate ale actelor de studii (diplomă, certificat, atestat, foaie matricolă sau supliment la diplomă)

În cazul pierderii sau distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, în urma depunerii următoarelor documente:
o Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunțul pierderii sau distrugerii complete, deteriorării parțiale sau plastifierii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat. În anunțţvor fi menționate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai dețineți nici o copie a actului pierdut, puteți solicita o adeverință cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
• Declarație scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parțial sau plastifiat
• Copie legalizată a Certificatului de naştere
• Două fotografii realizate recent, format 3 x 4 cm, color, pe hârtie fotografică (numai pentru actele de studii prevăzute cu „Loc pentru fotografie”)
• Dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
• Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universității.
Dosarul cuprinzând documentele menționate mai sus se depune la registratura universității şi este supus aprobării conducerii universității. Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii. Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condițiile practicate la eliberarea actelor originale.

Recomandări:
Păstrați în bune condiții originalele actelor de studii şi evitați depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiați originalele actelor de studii, deoarece puteți avea dificultăți în privința autentificării şi apostilării acestora.

Confirmări ale actelor de studii

Se eliberează la solicitarea absolvenților. Cererea, însoțită de copii ale diplomei şi a suplimentului la diplomă/foii matricole, se depune la registratura universității.
• Confirmări (adeverințe de autenticitate) solicitate de către Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în vederea vizării actelor de studii sau de către alte instituții, în scopul echivalării actelor de studii.
• Confirmări a actelor de studii, în limba engleză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate.
• Copii certificate ale actelor de studii şi ale anexelor la actele de studii, sub semnătura rectorului, ştampilate cu sigiliul instituției, numai la solicitarea instituțiilor din alte state. Copiile certificate vor fi expediate, într-un plic sigilat, către instituția care se ocupă de recunoaşterea studiilor din statul care a solicitat aceste documente.

Traduceri oficiale ale documentelor universitare

Universitatea „Transilvania” din Braşov efectuează şi emite, la cerere, contra cost, traduceri oficiale ale următoarelor documente universitare oficiale proprii:
- Acte de studii: diplome, certificate, atestate, situații şcolare, foi matricole, programe analitice;
- Adeverințe privind şcolarizarea, pentru studenți, absolvenți, doctoranzi;
- Adeverințe de autenticitate a actelor de studii, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate.
Traducerile documentelor enumerate mai sus se realizează în limbile engleză, franceză sau germană se eliberează sub antetul şi sigiliul universității, cu semnătura Rectorului.
Solicitările se depun la sediul Centrului de Învățare a Limbilor Moderne (Aula Universității Transilvania, et.II. - Strada Iuliu Maniu nr. 41A).

Taxe

pdfVezi cuantumul taxelor percepute pentru diverse activități

Cuantumul taxelor percepute pentru emiterea de traduceri oficiale ale documentelor universitare, aprobate în şedința de Senat din data de 28.02.2012
Traduceri documente universitare:
Taxă minimă/document – 50 lei
Pentru documente de până la 3 pag. – 45 lei/pag.
Pentru documente mai mari de 3 pag. – 35 lei/pag.

Contact

Secretar șef universitate - Mihaela Alina Popescu
Telefon: +40 268 413000 int.118
Fax: +40 268 415336
secretar-sef@unitbv.ro 

Birou acte de studii

Marinela Nistor
Telefon: +40 0268 413000 int.154
nistor.marinela@unitbv.ro 

Elena Simona Ştirbu
Telefon: +40 0268 413000 int.154
stirbu.elena@unitbv.ro 

Bd. Eroilor nr.29, 500036 Braşov

Clădirea Rectorat, cam. 100-101
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Vineri: 12,00 - 15,00