Erasmus pentru studenți - mobilități de scurtă durată

erasmus studenti

Mobilitatea de scurtă durată reprezintă o nouă inițiativă a Programului Erasmus+ venită în sprijinul studenților de la toate cele 3 cicluri de studii: licență, masterat și doctorat.

Mobilitatea de scurtă durată trebuie să acorde studenților minim 3 credite ECTS și trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate (între 5 și 30 zile), combinată obligatoriu cu o componentă virtuală, care să faciliteze schimbul de învățare și munca on-line în echipă, prin colaborare.

Pentru mobilitățile de scurtă durată ale doctoranzilor, componenta virtuală nu este obligatorie, ci doar recomandată. Mobilitatea de scurtă durată se poate desfășura și în cadrul unor Programe Intensive Mixte (Blended Intensive Programmes - BIP).

Studenții au libertatea, cât și responsabilitatea de a căuta programe de scurtă durată (inclusiv BIP) organizate de universități partenere ale UNITBV, pe site-urile acestora.

Aveți la dispoziție și secțiunea Oferte Erasmus+ Blended Intensive Programmes unde sunt publicate ofertele de BIP-uri primite de la universitățile partenere UNITBV.

Studenții sunt încurajați să estimeze corect cheltuielile ocazionate de participarea la mobilitățile de scurtă durată, pentru a decide în cunoștință dacă își asumă să suporte din fonduri personale eventualele cheltuieli neacoperite din grantul Erasmus+ (a se consulta mai jos secțiunea Cuantumul granturilor).

Domenii de studiu – coduri ISCED

Cum pot deveni student Erasmus+ pentru mobilități de scurtă durată

1.Când și cum se candidează?

 • • Pe tot parcursul anului universitar, imediat ce studentul identifică o mobilitate de scurtă durată la care dorește să participle.
 • • Studentul depune dosarul de candidatiră la Biroul Erasmus+ UNITBV, fizic sau on-line (outgoing@unitbv.ro)
 • • Studentul trebuie să fie selectat cu minimum o lună înainte de data de începere a mobilității.

2.Ce conține dosarul de candidatură?

 1. cerere de înscriere completată electronic și semnată olograf de către student FORMULAR CERERE
 2. scrisoare de accept din partea universității organizatoare a mobilității de scurtă durată
 3. programul detaliat al evenimentului din care să reiasă componenta virtuală
 4. Curriculum Vitae (CV) – format Europass, în limba română sau limba engleză, maximum 2 pagini;
 5. carte de identitate (pentru studenții cu cetățenie română)/ copie pașaport + dovada șederii legale pe teritoriul României la data selecției (pentru studenții de alte naționalități);
 6. documente eliberate de facultate/ SDI (după caz):
 • situația şcolară – dacă la momentul selecției studentul a finalizat cel puțin un semestru în cadrul ciclului de studii la care este înmatriculat, SAU
 • adeverință care să ateste media de admitere pentru ciclul de studii la care este înmatriculat, dacă la momentul selecției nu a finalizat nici un semestru cadrul ciclului de studii respectiv, SAU
 • adeverință de la SDI cu media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor;
 • document doveditor al competențelor lingvistice pentru limba străină în care se va derula mobilitatea de scurtă durată.

3. Criterii generale de selecție

Studenții Erasmus+ din Universitatea Transilvania din Brașov sunt selectați la nivel de facultate/ SDI, de către membrii Comisiei de selecție, echivalare şi recunoaştere a perioadei de studii sau de practică (C-SER), în mod corect, imparțial şi transparent, conform următoarelor criterii generale de selecție:

 • • studentul trebuie să aibă rezultate academice corespunzătoare, astfel încât să poată face față solicitărilor profesionale la care se va angaja prin contractul financiar Erasmus+ (Anexa Learning Agreement); (nota minimă 5, sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5, sau minimul impus prin regulile suplimentare de eligibilitate și selecție de la facultate).
 • • studentul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor de competență lingvistică pentru limbile străine în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează (nota minimă 5 sau minimul impus de instituția gazdă pentru care candidează dacă acesta este mai mare de 5).

Departajarea studenților candidați pentru aceeași instituție gazdă se realizează prin ierarhizarea acestora în funcție de media generală de selecție, acordându-se prioritate studenților cu mediile cele mai mari.

Dovada competențelor lingvistice se poate face prin unul din următoarele documente:

 • certificat lingvistic eliberat de UNITBV pe baza rezultatului testării lingvistice organizate de Biroul Erasmus+, certificat valabil pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii și care atestă nota minimă 5.
  • Notele între 7 și 10 se asociază unui nivel minim B2 solictat de instituția partener.
  • Notele între 5 și 6,99 se asimilează unui nivel minim B1 solicitat de către instituția partener.
  • Notele mai mici de 5 nu dau dreptul studentului de a participa la selecția Erasmus+.
 • cererea de înscriere pentru mobilitatea Erasmus+ din care reiese programul de studiu la care este înmatriculat – pentru studenții care au aceeași limbă de studiu la programul de studiu din UNITBV și la instituția gazdă pentru care candidează (se va echivala cu nota 10);
 • dovada cetățeniei – pentru studenții care vor derula mobilitatea Erasmus în limba maternă la instituția gazdă (se va echivala cu nota 10);
 • rezultatul testării lingvistice OLS, susținută cu maximum trei ani înainte de data candidaturii Erasmus+, se va echivala conform tabelului următor:

Nivel conform test OLS

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Nota echivalentă

7

8

9

10

10

10

 • certificatul de competențe lingvistice, nivel minimum B1, eliberat de o organizație recunoscută (conform tabelului), valabil la data organizării selecției (se va echivala cu nota 10).

Limba străină

Certificat de competențe lingvistice nivel minimum B1 eliberat de o organizație recunoscută (exemple)

Engleză

Cambridge English Preliminary (PET); Cambridge English First (FCE); Cambridge English Advanced (CAE); TOEFL (minim 42); IELTS (minim 5-6,5); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Franceză

DELF (nivel minim B1); DALF (nivel C1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Germană

Goethe Zertifikat (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Italiană

CELI (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Spaniolă

DELE (nivel minim B1); Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Rusă

Certificat CILM UniTBv (nivel minim B1)

Studenții candidați au datoria să se intereseze care este limba în care se vor derula activitățile academice la instituțiile gazdă pentru care candidează și care este nivelul minim de competențe lingvistice solicitat de instituțiile partenere.

4.Criterii suplimentare de selecție

Facultățile/ SDI își pot stabili criterii suplimentare de selecție, care vor fi accesibile pe pe site-urile facultăților/ SDI și pe site-ul UNITBV.

5. Procesul de selecție

C-SER de la nivelul fiecărei facultăți/ SDI efectuează selecția studenților candidați în funcție de:

 • a) evaluarea rezultatelor academice, respectiv:
  • • media semestrelor încheiate aferente ciclului de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției SAU
  • • media de admitere la ciclul de studii la care este înmatriculat studentul la momentul selecției – dacă nu are nici un semestru încheiat la momentul selecției;
  • • media obținută pe parcursul semestrelor finalizate din anul I de studii, programul de pregătire universitară avansată (PPUA) – pentru mobilități ale doctoranzilor;
 • b) evaluarea compețentelor lingvistice pentru limba în care se va desfășura activitatea în cadrul mobilității;
 • c) criterii suplimentare de selecție ale facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul (dacă este cazul).

Procesul de selecție se finalizează cu completarea Procesului verbal de selecție studenți (PV), semnat de către membrii C-SER

I.Eligibilitate CANDIDAT

 1. La momentul selecției candidatul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie, în oricare ciclu de studii (licență, masterat, doctorat).
 2. Candidatul trebuie să fie student la una din facultățile/ SDI ale universității, la oricare formă de învățământ și la oricare program de studii.
 3. Studentul trebuie să fie înmatriculat la UNITBV pe toată durata mobilității de studiu de scurtă durată.

Mobilitate de practică poate fi derulată și ca proaspăt absolvent, în decurs de 1 an de la data absolvirii.

II. Eligibilitate DESTINAȚII

 1. Instituția gazdă trebuie să fie situată într-o țară a programului Erasmus+ diferită de România şi de țara de reşedință avută de student pe durata studiilor.
 2. Trebuie să existe un acord bilateral Erasmus+ semnat între Universitatea Transilvania din Brașov și instituția gazdă.

III. Eligibilitate DURATĂ MOBILITATE

 1. Între 5-30 zile de mobilitate fizică, combinată obligatoriu cu o componentă virtuală care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă on-line prin colaborare. O mobilitate de studii de scurtă durată mixtă trebuie să acorde minimum 3 credite ECTS. Componenta virtuală nu este obligatorie pentru mobilitățile de scurtă durată ale doctoranzilor.
 2. Perioada totală eligibilă pentru mobilități Erasmus+ de care poate beneficia un student este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii (I, II sau III), cu excepția programelor de studii integrate (cum este Medicina), la care studenții pot participa la acțiuni de mobilitate Erasmus+ de până la 24 de luni.
  În calculul celor 12 (respectiv 24) luni eligibile, se vor cumula mobilități de studiu și de practică de lungă sau scurtă durată, finanțate sau zero-grant.

1.Completarea dosarului de mobilitate

Sub îndrumarea coordonatorului Erasmus+ la nivel de facultate/ departament/ SDI, studenții selectați vor completa dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 • • Learning Agreement– secțiunea Before the Mobility.
  Formatul Pdf. al documentului semnat de către toate părțile se transmite prin e-mail Biroului Erasmus
 • • extras de cont în Euro pe numele titularului de mobilitate
 • • polița/ polițele asigurărilor de sănătate, de accident și de răspundere civilă care să acopere întreaga perioadă de mobilitate, inclusiv datele călătorilor de dus și întors.
 • • document justificativ – adeverința emisă de secretariatul facultății, care atestă calitatea de absolvent (SMP derulate ca proaspăt absolvent).
 • • documente justificative pentru statutul de student cu oportunități reduse (dacă este cazul).

2. Semnarea contractului financiar Erasmus+

Studentul va încheia un contract financiar cu Universitatea Transilvania din Brașov înainte de începerea mobilității. Mobilitatea Erasmus+ se poate realiza doar în perioada eligibilă a contractului de finanțare instituțional Erasmus+ din care se acordă grantul pentru respectiva mobilitate.
Perioada maximă finanțată unui student pentru o mobilitate se stabilește în funcție de valoarea grantului instituțional Erasmus+ și numărul de mobilități contractate între UNITBV și ANPCDEFP.

3. Susținerea testării OLS a competențelor lingvistice

Studentul titular al unei mobilități Erasmus+ va susține testul inițial de limbă OLS, înainte de începerea mobilității. Fac excepție studenții care sunt vorbitori nativi ai limbii în care se va derula mobilitatea.

4. Plata avansului grantului Erasmus+

Avansul de 80% din grant se face înainte de începerea mobilității, după semnarea contractului financiar Erasmus+. Plata se realizează prin transfer bancar către contul în Euro deschis pe numele titularului de mobilitate.

5. Emiterea dispoziției de deplasare

Biroul Erasmus+ din UNITBV va emite dispoziția de deplasare externă a studentului beneficiar al mobilității și o transmite secretariatului facultății/ SDI la care este înmatriculat studentul/ școlii doctorale interdisciplinare.
Pentru mobilitățile derulate ca proaspăt absolvent nu se emit dipoziții de deplasare.

1. Predarea documentelor de mobilitate la Biroul Erasmus+

Studentul va preda în maximum 10 zile de la finalizarea mobilității următoarele documente:

 • adeverința de mobilitate (Confirmation of attendance) în ORIGINAL semnată și ștampilată de către universitatea gazdă, care va conține perioada mobilității și numărul de credite ECTS obținute.
 • pentru mobilitatea de practică: Learning Agreement – secțiunea After the mobility semnat și ștampilat de instituția gazdă, conținând detalierea activităților practice efectuate și perioada mobilității;
 • documente de transport dus și întors și dovada cazarării pe durata mobilității.

2. Completarea raportului individual de activitate (EU Survey) în format electronic, pe care studentul îl primește pe adresa de email instituțională la finalul mobilității, de pe platforma Comisiei Europene.

3. Susținerea testării finale OLS a competențelor lingvistice la finalizarea mobilității.

4. Plata diferenței de grant (soldului) Erasmus+ în favoarea studentului beneficiar de mobilitate Erasmus+ sau emiterea notei de debit.
Plata soldului este condiționată de îndeplinirea de către student a tuturor obligațiilor contractuale, respectiv de închiderea dosarului de mobilitate.
În cazul în care grantul primit de titularul de mobilitate este mai mare decât grantul final cuvenit, stabilit pe baza dosarului complet de mobilitate, Biroul Erasmus+ va emite o notă de debit cu suma datorată a fi restituită de către titularul de mobilitate.

5. Recunoașterea și echivalarea mobilității se realizează de către membrii C-SER în exercițiu la acea dată conform Regulamentului de recunoaștere a perioadelor de studii sau de practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+.
Pentru realizarea recunoașterii și echivalării, studentul va preda în maximum 10 zile de la finalizarea mobilității coordonatorului Erasmus+ pe facultate copii ale documentelor Confirmation of Attendance și Learning Agreement After the mobility/ Transcript of Records.

Subzistență Erasmus+

Mobilitate de scurtă durată

Grant Erasmus+ standard

Grant adițional Erasmus+ pentru studenti cu oportunități reduse

pentru zilele 1-14 (minim 5 zile)

70 euro/zi

100 euro/mobilitate + grant transport conform bandă distanță

pentru zilele 15-30

50 euro/zi

150 euro/ mobilitate + grant transport conform bandă distanță

Cost unitar pentru transport se acordă doar studenților cu oportunități reduse

Distanța de deplasare Transport standard - Suma Transport din categoria ”green travel” - Suma
Între 10 și 99 Km: 23 EUR per participant  -
Între 100 și 499 Km: 180 EUR per participant 210 EUR per participant
Între 500 și 1999 Km: 275 EUR per participant 320 EUR per participant
Între 2000 și 2999 Km: 360 EUR per participant 410 EUR per participant
Între 3000 și 3999 Km: 530 EUR per participant 610 EUR per participant
Între 4000 și 7999 Km: 820 EUR per participant  -
8000 Km sau mai mult: 1500 EUR per participant  -

Se acordă max. 2 zile subzistență pentru călătorie dus-întors (dacă e cazul).

În cazul călătoriei dus-întors cu mijloc de transport Green Travel - se acordă 50 euro/ mobilitate pentru transport și max. 4 zile de subzistență pentru zilele de călătorie.

Studenții sunt încurajați să estimeze corect cheltuielile ocazionate de participarea la mobilitățile de scurtă durată, pentru a decide în cunoștință dacă își asumă să suporte din fonduri personale eventualele cheltuieli neacoperite din grantul Erasmus+.