Erasmus pentru personalul universitar

erasmus didactic

Alege țara și universitatea potrivită domeniului de interes:

Cum pot aplica pentru o mobilitate Erasmus+

Calendarul de selecție mobilități STA/STT în țări terțe neasociate programului Erasmus pentru proiectele KA171 2022/2023

 • 1. Depunerea candidaturilor și realizarea selecției:
 • a. 20 noiembrie 2023: termen limită de depunere a dosarelor de candidatură;
 • b. 21- 22 noiembrie 2023 : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției;
 • c. 23 noiembrie 2023: publicarea rezultatelor selecției.
 • 2. Completarea de către titularii de mobilitate a dosarului de mobilitate, până la termenul limită de:
  • 4 decembrie 2023: pentru mobilități derulate în semestrul I al anului universitar 2023 - 2024;
  • 11 decembrie 2023: pentru mobilități derulate în semestrul II al anului universitar 2023 - 2024.

Calendare selecție

Mobilitățile de predare ale cadrelor didactice și ale personalului administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • universități din țările participante la programul Erasmus+ (proiect instituțional KA131);
 • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA171),

cu care UNITBV are acorduri bilaterale inter-instituționale (IIA) încheiate, pentru domeniile de studiu în care se va derula activitatea de predare.

 

Pentru a beneficia de mobilitate de predare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • să dețină relații contractuale de muncă cu UNITBV în calitate de cadru didactic;
 • domeniul de predare/ studiu în UNITBV al candidatului să fie stipulat în acordul bilateral inter-instituțional (IIA), încheiat cu instituția parteneră pentru care candidează;
 • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar de către un cadru didactic este de două mobilități: cumulat mobilități de predare (STA) și/ sau de formare (STT), în cadrul oricăruia din proiectele instituționale KA131 și KA171;
 • durata minimă eligibilă a perioadei de predare este;
  • - pentru proiectul instituțional KA131: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie; minimum 5 zile de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie în cazul în care activitatea de predare se desfășoară în cadrul unui PIM (program intensiv mixt).
  • - pentru proiectul instituțional KA171: 5 zile de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie.
 • durata maximă eligibilă a perioadei de predare este de 2 luni; 
 • numărul minim eligibil de ore de predare se calculează în funcție de numărul de zile de predare efectivă (indiferent dacă sunt zile finanțate sau cu zero grant Erasmus+), conform Ghidului de implementare pentru Instituțiile de Învățământ Superior, de exemplu:
  • - 8 ore pentru o mobilitate între 2 până la 5 zile de predare;
  • - 8 ore + (1,6 ore x numărul de zile ce depășește durata de 5 zile).

În luna august nu se desfășoară mobilități de predare. Se pot aproba, ca excepție, derularea mobilităților de predare în luna august, conform programului de activități din universitățile sau instituțiile partenere sau pentru participarea la o mobilitate de predare în cadrul unui PIM.


Mobilitățile de formare (STT) ale personalului didactic și administrativ din Universitatea Transilvania din Braşov (UNITBV) se pot desfășura în:

 • • universități și instituții din țările programului Erasmus+ (proiect instituțional KA131),
 • • universități din țările partenere programului Erasmus+ (proiect instituțional KA171), cu care există un acord inter-instituțional (IIA) încheiat între UNITBV și universitatea gazdă.

Pentru a beneficia de mobilitate de formare Erasmus+, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

 • • să dețină relații contractuale de muncă cu UNITBV;
 • • numărul maxim de mobilități Erasmus+ efectuate în cursul unui an universitar (cumulat proiectele instituționale KA131 și KA171) este de:
  • - două mobilități pentru cadrele didactice, cumulat mobilități de predare (STA) și de formare (STT);
  • - două mobilități pentru personalul administrativ al UNITBV;
 • • se acceptă maxim o mobilitate STT în proiectul KA131 finanțată din același contract instituțional; excepție fac mobilitățile de formare organizate în cadrul UNITA
 • • durata minimă eligibilă a perioadei de formare este:
  • - pentru proiectul instituțional KA131: minimum 2 zile consecutive, exclusiv zilele de călătorie;  minimum 5 zile de activitate de formare, exclusiv zilele de călătorie în cazul în care activitatea de formare se desfășoară în cadrul unui PIM (program intensiv mixt).
  • - pentru proiectul instituțional KA171: 5 zile, exclusiv zilele de călătorie.
 • • durata maximă eligibilă a perioadei de formare este de 2 luni; 
 • • activitățile eligibile în cadrul mobilităților de formare sunt: evenimente internaționale, activități de formare profesională, observare directă la locul de muncă;

În luna august nu se desfășoară mobilități de formare. Se pot aproba, ca excepție, derularea mobilităților de formare în luna august, conform programului de activități din universitățile sau instituțiile partenere sau pentru participarea la o mobilitate de formare în cadrul unui PIM.

Pentru KA131

Selecția candidaților pentru mobilități de predare/formare se organizează într-o singură sesiune conform calendarului afișat pe site-ul https://unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-personalul-universitar.html.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Pentru KA171

Consiliul pentru relații internaționale decide cu privire la repartizarea fondurilor proiectului de mobilitate KA171, primite pe țări, la universitățile partenere pentru care s-au solicitat fonduri. Se va ține cont de următoarele criterii de repartizare:

 • ‒ solicitările formulate la depunerea aplicației (pe țări și universități partenere);
 • ‒ cerințele programului Erasmus+ cu privire la promovarea acordurilor inter-instituționale noi;
 • ‒ istoricul colaborării cu universitățile partenere;
 • ‒ asigurarea unei distribuiri echitabile a mobilităților pe facultăți/ departamente.

Selecția candidaților pentru mobilități de predare/formare se organizează conform calendarului afișat pe site-ul https://unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-personalul-universitar.html.

Prin decizia Consiliului pentru relații internaționale, se pot organiza sesiuni suplimentare de selecție, atunci când situația o impune.

Procesul de selecție constă în două etape:

 • 1. înscrierea la concursul de selecție,
 • 2. selecția cadrelor didactice/personalului pentru mobilități de predare/formare.

1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECȚIE

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui dosar de candidatură, care va cuprinde:

Dosarul de candidatură se depune la Biroul Erasmus+ al UNITBV.

2. SELECȚIA CANDIDAȚILOR PENTRU MOBILITĂȚI DE PREDARE/FORMARE

Evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Consiliul pentru relații internaționale; această comisie se compune din cinci membri plus doi supleanți, numiți din rândul membrilor Consiliului pentru relații internaționale, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

Pot fi exceptate de la procesul de selecție dosarele de candidatură pentru mobilități de predare/formare ale cadrelor didactice/personalului care însoțesc grupuri de studenți care desfășoară activități de studiu în cadrul PIM.

Pot fi exceptate de la procesul de selecție și nu se iau în calcul la punctajul aferent criteriului de selecție  “Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ în ultimii trei 3 ani universitari”:

 • - dosarele de candidatură pentru mobilități din categoria zero grant;
 • - dosarele de candidatură pentru participarea la activități de predare/formare în cadrul UNITA.

În toate aceste cazuri, dosarele trebuie să conțină toate documentele solicitate și celorlalți candidați, pe tot procesul derulării mobilității, de la etapa de selecție până la finalizarea mobilității.

a. CRITERII DE SELECȚIE

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele de candidatură complete.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate și ierarhizate în baza următoarelor criterii/ priorități specifice pentru contractele instituționale KA131 și K171 pe baza punctajelor obținute, după cum urmează:

KA131

Criteriul Punctaj acordat
1. Candidaturile depuse de membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV 10

2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+: 

a) nu a mai beneficiat de bursă ERASMUS + (prima mobilitate)

b) în ultimii trei 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a personalului academic și administrativ din UNITBV la mobilități de predare/ formare

 

10 

6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități

3. Concordanța dintre programul de formare şi atribuțiile administrative ale candidaților (doar pentru mobilități de formare). 1 – 10
4. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității: 
 • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA131 și KA171 în UNITBV;
 • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
  1 - 6

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+;
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind conformitatea candidaturilor cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității.

KA171

Criteriul Punctaj acordat

1. a) Candidaturile depuse de persoanele de contact, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV

b) Candidaturile depuse de membrii echipei de implementare ai Programului Erasmus+ și cei ai Oficiului de relații internaționale, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV

 c) Candidaturile depuse de membrii facultății care gestionează acordul inter-instituțional, în scopul implementării activităților de care sunt responsabili pentru acțiunile de internaționalizare a UNITBV

15 


105

2. Numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+ :

a. nu a mai beneficiat de bursă Erasmus+ (prima mobilitate)

b. în ultimii trei 3 ani universitari, pentru asigurarea unei largi participări a personalului academic și administrativ din UNITBV la mobilități de predare/formare

 
10

6 - 0 mobilități
5 - 1 mobilități
4 - 2 mobilități
3 - 3 mobilități
2 - 4 mobilități
1 - 5 mobilități
0 - 6 mobilități

3. Concordanța dintre programul de formare şi atribuțiile administrative ale candidaților (doar pentru mobilități de formare). 1 – 10
4. Conformitatea candidaturii cu obiectivele Programului Erasmus+ și cu Strategia de internaționalizare a universității:
 • - îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
 • - contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
 • - dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine), dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale;
 • - atragerea specialiștilor, cadrelor didactice și studenților din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul UNITBV;
 • - contribuții la buna desfășurare a proiectelor KA131 și KA171 în UNITBV;
 • - contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc.
1 – 6

 

Pentru departajarea candidaților cu punctaje egale se va ține cont de:

 • 1 - distribuirea echitabilă a mobilităților pe facultăți/ departamente.
 • 2 - punctajul obținut la criteriul privind numărul de participări anterioare la mobilități Erasmus+.

b. REZULTATUL SELECȚIEI

Numărul de mobilități de predare/formare care vor fi selectate este stabilit anual, în funcție de bugetele aprobate prin contractele de finanțare încheiate între UNITBV și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), pentru proiectele instituționale de mobilități KA131, respectiv KA171.

Grantul maxim finanțat/mobilitate se stabilește pentru fiecare proiect în parte de către Consiliul pentru relații internaționale al UNITBV în funcție de fondurile disponibile prin contractul de finanțare încheiat între UNITBV și ANPCDEFP și este valabil pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului.

Fiecare proces de selecție se va încheia cu întocmirea unui proces verbal de selecție, de către comisia de selecție. Procesul verbal va include lista cu cadrele didactice selectate, rezerve și respinse; aceasta va fi publicată pe site-ul https://unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-personalul-universitar.html .

Dosarul de mobilitate va conține documentele din dosarul de candidatură, la care se adaugă încă două categorii de documente:

 • a) documente completate de candidații selectați,
 • b) documente întocmite de Biroul Erasmus+.

a. Documente completate de cadrele didactice/personalul administrativ

 • - scrisoare de invitație/ accept din partea instituției gazdă;
 • - program de predare (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă; / program de formare(Mobility Agreement – Staff Mobility for Training) semnat de candidat și reprezentanții instituțiilor de origine, respectiv gazdă; 
 • - referat de deplasare semnat de către beneficiarul de mobilitate și reprezentanții UNITBV;
 • - dispoziția de deplasare a beneficiarului mobilității; se transmite beneficiarului;
 • - extras de cont in EURO, deschis pe numele candidatului selectat;
 • - poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității (sănătate, accident și răspundere civilă).

Nedepunerea, de către personalul selectat, a documentelor din dosarul de mobilitate în termenul specificat prin calendarele de selecție, atrage după sine pierderea calității de beneficiar „selectat” și disponibilizarea locului în lista de rezerve.

b. Documente întocmite de Biroul Erasmus+

 • - contractul financiar semnat între UNITBV și beneficiarul de mobilitate; un exemplar se transmite beneficiarului;
 • - documente de plată de către UNITBV în favoarea beneficiarului a avansului de deplasare (80% din sprijinul individual și 100% contribuția la cheltuielile de transport).

La finalizarea mobilității se urmăresc etapele:

 • 1. Predarea la Biroul Erasmus+ de către beneficiar a următoarelor documente, în maximum o săptămână de la finalizarea mobilității:
  • atestatul de la universitatea parteneră (Confirmation of Attendance_STA - pt. cadrele didactice și Confirmation of Attendance_STT - pt. personalul universitar) - original – în document se va preciza perioada de desfășurare a mobilității de predare/formare  și, pentru STA,  numărul de ore de predare;
  • documente de transport (dus-întors), în funcție de mijlocul de transport ales:
   • - avion: taloanele de îmbarcare;
   • - autobuz/tren: bilete de călătorie;
   • - automobil: o declarație în acest sens, vignete și bonuri de combustibil din perioada deplasării.
  • documente de cazare: dovada cazării pe perioada mobilității
  • două fotografii din timpul mobilității, relevante pentru activitatea desfășurată și descrierea semnificației lor (se vor trimite în format electronic, la adresa erasmus@unitbv.ro) însoțite de formularul de acord publicare poze în albumul anual al universității (dacă este cazul).
 • 2. Completarea de către beneficiar a raportului individual de activitate (EU Survey), pe platforma Erasmus+ a Comisiei Europene;
 • 3. Plata de către UNITBV a soldului grantului Erasmus+ (20% din valoarea sprijinului individual).

Orice modificare a perioadei de mobilitate (prelungire sau reducere a numărului de zile de activitate) se poate face printr-un act adițional întocmit în timpul perioadei de mobilitate; în cazuri excepționale se poate întocmi, după încheierea mobilității, un act adițional constatator pentru prelungirea/ reducerea perioadei de mobilitate și de modificare corespunzătoare a grantului cuvenit.

Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV) și universitățile partenere recunosc activitățile dumneavoastră din timpul mobilităților Erasmus+ de predare (STA)/formare (STT):

 

 • Universitățile partenere vă recunosc competențele profesionale, prin semnarea documentelor de candidatură (invitație, Mobility Agreement for Teaching/Training).
 • UNITBV recunoaște perioada de mobilitate ca fiind perioada de activitate profesională. În calitate de beneficiar al unei mobilități Erasmus+, pe perioada desfășurării acesteia vi se păstrează toate drepturile dumneavoastră în universitate și sarcinile dvs de serviciu pot fi preluate de membrii departamentului/serviciului.
 • UNITBV recunoaște și validează competențele obținute în urma mobilităților Erasmus+ STA/STT prin documentul emis la finalul mobilității de către universitatea parteneră (Confirmation of Attendance STA/Confirmation of Attendance STT), în care este menționată perioada mobilității și numărul de ore didactice efectuate la universitatea parteneră. (pt. STA)
 • UNITBV recunoaște contribuția adusă de dumneavoastră la îndeplinirea unor obiective specifice din strategia de internaționalizare a universității, dintre care:
  • • îmbunătățirea calității parteneriatelor existente și deschiderea spre mediul economic și socio-cultural internațional;
  • • contribuții la dezvoltarea de noi programe de studii, îmbunătățirea conținutului programelor de studii existente, în special la programele cu predare în limbi străine;
  • • dezvoltarea de cursuri/ module de curs noi (în special la programele cu predare în limbi străine);
  • • dezvoltarea de noi metode de predare – învățare, introducerea de metode de lucru, procedee sau materiale considerate bune practici, specifice atribuțiilor profesionale.
  • • identificarea și implementarea măsurilor necesare pentru extinderea competențelor lingvistice ale corpului academic și ale personalului administrativ
  • • contribuții la organizarea de evenimente educaționale relevante la nivel internațional etc. (STT)
 • UNITBV recunoaște indirect, în FRACS, competențele și experiența profesională, prin contribuțiile aduse la dezvoltarea de noi colaborări (proiecte) și prin elaborarea de articole și/sau materiale didactice noi (monografii, cărți, suport de curs) ca urmare a participării la mobilități Erasmus+. (numai pentru personalul didactic)
 • • Activitatea din timpul mobilității poate fi inclusă în fișa de autoevaluare a cadrelor didactice/personalului universitar, și va fi luată în considerare în procesul de evaluare a activității acestora.
 • UNITBV recunoaște și validează competențele și calificările obținute, permițând posibilitatea diseminării rezultatelor mobilităților, prin publicarea unor materiale pregătite de beneficiarii mobilității:
 • La nivel de facultate/ departament /serviciu vor fi recunoscute competențele și experiența profesională dobandite în timpul mobilității, atât de către colectivul departamentului/serviciului cât și de câtre studenți, în procesul de predare/ evaluare.
 • • Documentele care atestă competențele și/sau calificările obținute în urma mobilităților Erasmus+ STT vă sunt recunoscute ca programe de specializare de scurtă durată; atestatele respective pot fi incluse în CV-ul personal. (numai pentru personalul administrativ)