Burse, finanțare, premiere

Burse 

În Universitatea Transilvania din Braşov, bursele pentru efectuarea de stagii de studii universitare se acordă în vederea susținerii mobilităților internaționale efectuate de către studenții-doctoranzi români și străini înmatriculați la formele de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare (de la bugetul de stat sau cu taxă).

Durata mobilității externe este de minimum 1 săptămână și maximum 3 luni / ciclu doctoral. Studenții-doctoranzi din anul 1 vor efectua mobilitatea doar pe durata semestrului II al anului universitar, în timp ce doctoranzii din anul III (respectiv anul IV la domeniul Medicină) trebuie să finalizeze mobilitatea până la data de 30 septembrie a anului universitar în curs.

Cuantumul burselor este de stabilit în funcție de distanța până la locul de desfăşurare a mobilității, astfel:

▪ 300 lei x nr. zile + 1200 lei, pentru distanța între 100-499 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 1700 lei, pentru distanța între 500-1999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 2200 lei, pentru distanța între 2000-2999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 2700 lei, pentru distanța între 3000-3999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 4500 lei, pentru distanța între 4000-7999 km;
▪ 300 lei x nr. zile + 8000 lei, pentru distanța peste 8000 km.
 

Evaluarea solicitărilor va viza relevanța activităților propuse pentru mobilitatea internațională în vederea atingerii scopului bursei (50%) şi activitatea de cercetare științifică a candidatului în corelație cu tema programului de doctorat (50%).

Dosarul de candidatură (în romînă sau engleză) pentru obținerea bursei, se va depune la SDI și va conține: 

  • cerere pentru înscriere la competiția de obținere a bursei;
  • curriculum vitae; 
  • lista lucrărilor publicate în corelație cu tema programului de doctorat;
  • descrierea activităților propuse în cadrul stagiului de pregătire (maximum 1 pagină A4); 
  • dovada acceptării mobilității de către organizația gazdă (universitatea gazdă poate să fie și o universitate din țara de proveniență, în cazul doctoranzilor străini);
  • acordul scris al conducătorului de doctorat.

La întoarcerea din mobilitate, studentul-doctorand trebuie să prezinte un document din partea instituției gazdă prin care se certifică efectuarea stagiului (inclusiv perioada de derulare).

Consultă AICI instrucțiunea privind acordarea burselor pentru stagii de cercetare în străinătate. 

Finanțare

Conferințe cu volum indexat ISI/Clarivate Analytics: alocarea a 1.000 de lei/an pentru cheltuieli eligibile în vederea participării la conferințe științifice a căror volum este indexat ISI Proceedings (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics). Suma se acordă unui singur autor/articol, pentru articolele publicate sau acceptate pentru publicare.

Taxe de publicare a articolelor în revistele cotate ISI/Clarivate Analytics: plata taxelor aferente autorilor din universitate pentru publicarea articolelor în reviste cotate ISI/Clarivate Analytics. 

Training pentru doctoranzi: susținerea financiară, în limita a 2.000 de euro, a participării doctoranzilor la stagii de formare profesională ori specializare. Doctoranzii beneficiari ai acestui program au obligația de a publica/avea acceptat pentru publicare, până la data susținerii tezei, a unui articol ISI WoS/Clarivate Analytics cu factor de impact, ca autor principal. Nu sunt luate în considerare articolele publicate la editura MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute.Susținerea financiară se alocă o singură dată pe durata programului de doctorat.

Premiere

Premiere ISI/Clarivate Analytics: alocarea a 4.000 lei/unitate de SRI pentru articole publicate în reviste cotate ISI WoS (Clarivate Analytics) cu SRI > 0.1. Suma se acordă cumulat, pentru toți autorii din universitate. 

Premiere proiecte: alocarea pentru propunerile de proiecte care au obținut în competițiile PNCD și H2020/Horizon Europe minimum 75% din punctajul maxim al competiției, a următoarelor sume: 1.500 lei pentru propunerile în care universitatea este coordonator și 500 lei pentru propunerile în care universitatea este partener. 

Informații complete privind finanțarea și premierea se găsesc în HCA 2 (2, 3)/2024