Regulamentele universității

  Regulamentul Senatului Universității
           • Regulamentul Comisiilor de specialitate ale Senatului Universității Transilvania din Brașov
  Regulamentul intern  - MODIFICĂRI
  Regulamente de organizare și funcționare a organelor deliberative din universitate
  Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare din Universitatea Transilvania din Brașov
  Regulament  de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare a modului de implementare a Codului controlului intern managerial, din cadrul UNITBV 
  Regulament cu privire la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
  Regulament privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  Plan de măsuri pentru organizarea activității în UNITBV în condiții de siguranță epidemiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
  Planul privind asigurarea egalității de gen în Universitatea Transilvania din Brașov 
  Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în cadrul Universității Transilvania din Brașov
  Strategia de transformare digitală a Universității Transilvania din Brașov
Cod de conduită. Prevenția și sancționarea incidentelor antisemite
Strategia de internaționalizare a universității 2024-2029
Regulamentul de funcționare al Comisiei pentru evaluarea și asigurare a calității (CEAC) 

 

 

 

 

 


Regulament privind activitatea profesionala a studenților 2023-2024
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brașov pentru ciclurile de studii de licență și masterat
Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat
Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
           • Facultatea de Design de produs și mediu - Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
           • Facultatea de Muzică: Completări specifice pentru domeniul muzică la Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și postdoctorat
Regulamentul Școlii Doctorale Interdisciplinare
Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților 
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților
Regulament privind acordarea de burse și alte forme de sprijin financiar
Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor studențești
Regulament privind organizarea și desfășurarea activității organizațiilor studențești
Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau practică efectuate în cadrul mobilităților prin programul Erasmus+
 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică pentru profesia didactică
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UNITBV
Metodologia de aplicare a prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențesti din UNITBV
Metodologia pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Regulament al Biroului de Asigurare a Calității (BAC)
  Regulamentul Oficiului de Relații Internaționale (ORI)
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații Publice
Regulamentul de funcționare al Biroului de Marketing și Imagine
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Management al Proiectelor
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului IT
Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Proprietate Intelectuala
  Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii universitare
Regulament de organizare și funcționare a Editurii Universității Transilvania din Brașov
Regulament al Departamentului de Gestiune a proceselor didactice (DGPD)
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (CIDIFR)
Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Formare Continuă (CFC)
Regulamentul Departamentului de Rezidențiat și Învățământ Postuniversitar Medical
Regulament de organizare și funcționare al Centrului pentru Învățarea Limbilor Moderne (CILM)
Regulament de organizare și funcționare al Mediatecii Norbert Detaeye
Regulamentul Centrului Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
Regulamentul Centrului Muzical al Universității Transilvania din Brașov
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Relații cu Mediul Exterior (BRME)
Regulament de organizare și funcționare al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
Regulament de funcționare a Biroului ALUMNI
Regulament de organizare și funcționare a Biroului de Analiză și Strategie Financiară
Regulament de organizare și funcționare al Clubului Seniorilor din UNITBV 
  Regulamentul Centrului de Scriere Academică al UNITBV
  Regulament de organizare și funcționare al Biroului pentru relația cu mediul preuniversitar